Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrostruktury - procesy grupowe (moduł wyrównawczy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS2-2MPG Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrostruktury - procesy grupowe (moduł wyrównawczy)
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty nadobowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nadobowiązkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowe treści merytoryczne dotyczące mikrostruktur społecznych wraz z praktyczną umiejętnością analiz procesów grupowych.

Pełny opis:

Wydział Historyczno-Socjologiczny

Nazwa kierunku studiów

Socjologia

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia,

Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Forma studiów

Stacjonarne,

Kod przedmiotu

Język przedmiotu

Polski

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot obowiązkowy, M_16 Wyrównawczy

Dziedzina i dyscyplina nauki

Nauki społeczne, nauki socjologiczne

Rok studiów/semestr

Rok 1, semestr 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Zaliczenie przedmiotu Psychologia społeczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy

studenta

60 godzin obejmuje:

Udział w wykładach – 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 - 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Szmatka, Jacek. 2007. Małe struktury społeczne, Warszawa, PWN

• Sztompka, Piotr. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, Znak;

• Turowski, Jan. 2001. Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin, KUL;

Literatura uzupełniająca:

• Durkheim, Emil. 1964. Typy Samobójstw. w: Jerzy Szacki. Durkheim. Warszawa. WP.

• Mikołajewska, Barbara. 1999. „Ochronna” wspólnota i tożsamość jednostki. w: Irena Machaj, Małe struktury społeczne, Wydawnictwo

UMCS, Lublin, ss. 185-193;

• Ossowski, Stanisław. 1986.O strukturze społecznej, PWN;

• Rybicki, Paweł. 1996. Struktura społecznego świata; w: Marian Malikowski i Stanisław Marczuk (red.), Socjologia ogólna. Wybór tekstów,

t. II, WSSG Tyczyn, ss. 5 -10;

• Szacka, Barbara. 2003. Kontrola społeczna. w: Wprowadzenie do socjologii. Warszawa, Oficyna Naukowa, ss. 53-72.

• Turowski, Jan. 1999. Wielkie i małe struktury społeczne; w: Socjologia. Wielkie struktury społeczne, TN KUL, Lublin, ss. 48

– 50;

• Weber, Max. 1975. Trzy czyste typy prawomocnego panowania, w: W. Derczyński, A. Jasińska–Kania, J. Szacki. (red.) Elementy teorii

socjologicznych. ss. 539–550;

• Znaniecki, Florian. 1939. Grupy społeczne jako wytwory uczestniczących w nich jednostek. W: Jerzy Szacki. 1986. Znaniecki.

Warszawa. WP. ss. 293 – 308.

Efekty uczenia się:

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

W.1 Zna, rozumie i potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące mikrostruktur społecznych tj. :struktura społeczna, status społeczny,

pozycja społeczna, rola społeczna, strukturalne nakazy roli społecznej, zespoły ról, stratyfikacja małej grupy społecznej, struktura małej

grupy społecznej;

S1_W01, S1_W04

W.2 Umie scharakteryzować podejście strukturalne w mikrosocjologii;

S1_W06

W.3 Potrafi wskazać cechy definicyjne mikrostruktury oraz relacje między poziomem działających jednostek, mikro i makrostrukturami;

S1_W12

W.4 Umie dokonać charakterystyki procesów grupowych;

S1_W14

W.5 Umie scharakteryzować zjawisko tożsamości na wielu poziomach w tym tożsamość jednostkową, społeczną i kolektywną;

S1_W20

W.6 Umie wskazać cechy konstytutywne grupy społecznej i odróżnić ją od innych

społecznych tworów;

S1_W22

W.7 Umie scharakteryzować system aksjonormatywny grupy społecznej S1_W26

U.1 Umie przedstawić typologie: struktur społecznych, grup społecznych i wspólnot S1_U01

U.2 Potrafi dokonać analizy mikrostruktur z zastosowaniem pojęć

charakterystycznych dla mikrosocjologii;

S1_U02

U.3 Umie zastosować typologie: struktur społecznych grup społecznych i wspólnot do

analizy świata społecznego;

S1_U08

U.4 Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem

poglądów różnych autorów oraz formułowania wniosków;

S1_U18

Metody i kryteria oceniania:

Student może nie być obecny na jednym wykładzie. Ocena na podstawie egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
Prowadzący grup: Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.