Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwo sieciowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS2-2SŁS Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo sieciowe
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i kategoriami analizy społeczeństwa sieciowego. Tematyka zajęć obejmuje kwestie zmiany wzorca relacji społecznych, przekształcenia w obrębie ekonomii i pracy, polityki, kultury, a także nowe

wymiary zróżnicowania i nierówności społecznych powiązanych z dostępem do sieci.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Historyczno- Socjologiczny

Nazwa kierunku studiów Socjologia

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0500-SS2-2SŁS

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu Fakultatywny, MK_10 specjalnościowy Socjologia komunikacji i mediów

Dziedzina i dyscyplina nauki Socjologia, nauki społeczne

Rok studiów/semestr II rok, semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć

i egzaminów) Student zna podstawowe terminy i orientacje teoretyczne w socjologii, posiada wiedzę z zakresu makrostruktur społecznych i socjologii zmiany społecznej. Studia licencjackie na

kierunku socjologia lub pokrewnym, inne kierunki – zalecany moduł wyrównawczy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem

na formy prowadzenia zajęć

30 godz. konwersatorium

Założenia i cele przedmiotu Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i kategoriami analizy społeczeństwa sieciowego. Tematyka zajęć obejmuje kwestie zmiany wzorca relacji społecznych, przekształcenia w obrębie ekonomii i pracy, polityki, kultury, a także nowe

wymiary zróżnicowania i nierówności społecznych powiązanych z dostępem do sieci.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody dydaktyczne: analiza tekstów, konsultacje, przygotowanie prezentacji

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę (przygotowanie projektu, kolokwium, obecności)

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta 108 godzin, obejmując:

udział w konwersatorium i kolokwium – 30 godz. udział w konsultacjach – 4godz.

przygotowanie do zajęć – 20 godz. przygotowanie projektu grupowego – 20 godz. przygotowanie do kolokwium- 20 godz.

studia literatury- 14 godz.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 1,26

o charakterze praktycznym 74 2,74

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej Podstawowa:

1. Barney D., Społeczeństwo sieci, Wyd. Sic!, Warszawa 2008.

2. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008.

3. Castells M., Koniec tysiąclecia, PWN, Warszawa 2009.

4. Castells M., Siła tożsamości, PWN, Warszawa 2008.

5. Van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, WN PWN, Warszawa 2010

Uzupełniająca:

1. Castells M., Galaktyka Internetu, Poznań, Rebis, 2003.

2. Castells M., Władza komunikacji, WN PWN, Warszawa 2013

3. Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, WAiP, Warszawa 2007.

4. Re: internet- społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, (red.) Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J. M. Zając, WAiP, Warszawa 2006.

5. Wallace P., Psychologia Internetu, Poznań, Rebis, 2001.

6. Tapscott D., Williams A. D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, WAiP, Warszawa 2008.

7. Tapscott D., Cyfrowa dorosłość: jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, WAiP, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

W1.Potrafi opisać i analizować w sposób pogłębiony zmiany zachodzące we współczesnych

społeczeństwach, które powiązane są z rozwojem społeczeństwa sieciowego oraz ma pogłębioną wiedzę o przemianach struktur i instytucji społecznych związanych ze społeczeństwem sieciowym w ujęciu historycznym.

S2_W31

W2.Posiada poszerzoną wiedzę odnośnie funkcjonowania społeczeństwa sieciowego w wymiarze

społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturowym oraz ma pogłębioną wiedzę na temat relacji socjologicznego ujęcia społeczeństwa sieciowego do innych nauk społecznych.

S2_W17; S2_W03

U1.Potrafi przygotować ustną wypowiedź, wspartą prezentacją multimedialną, na temat mieszczący się w problematyce zajęć, wykazując się umiejętnością krytycznej analizy zmian

społecznych oraz merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków na podstawie analizy źródeł socjologicznych.

S2_U07; S2_U20; S2_U24

U2.Potrafi stosować koncepcje teoretyczne i pojęcia poznane na zajęciach do opisu i analizy zjawisk społecznych będących przedmiotem prezentacji oraz umie się krytyczne odnosić do

konsekwencji zmian społecznych i kulturowych związanych ze społeczeństwem sieciowym.

S2_U20, S2_U08

K1Jest otwarty na przekazywanie swojej wiedzy i gotowy na merytoryczną dyskusję wokół

studiowanej problematyki. S2_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Warunki zaliczenia:

• Obecności na zajęciach, która jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest 1

nieobecność w semestrze. Większą liczbę nieobecności trzeba zaliczyć u

prowadzącego w ciągu 2 tygodni od nieobecności-po przekroczeniu terminu

naliczane są punkty ujemne za każdy tydzień zwłoki (-1 pkt za każdy tydzień). Zaliczenie odbywa się wyłącznie na dyżurze. Zaliczenie polega na wykazaniu się znajomością zadanych na dane zajęcia tekstów. Uwzględniane są zwolnienia lekarskie. Opuszczenie połowy zajęć skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń. Indywidualną organizację studiów zgłasza się na początku semestru

•Kolokwium w formie pytań otwartych. (max. 12 pkt) Uwaga: podstawą zaliczenia zajęć jest uzyskanie z testu minimum 6 pkt.

• Wykonanie obowiązkowego projektu badawczego – realizacja projektu związanego z tematyką funkcjonowania jednostek w przestrzeni Internetu. Praca pisemna w postaci opisu wybranej grupy lub zachowań jednostek w określonej przestrzeni internetu. Prezentacja projektu na zajęciach w postaci referatu i prezentacji multimedialnej. Referat nie może być czytany! Praca w parach. (max. 8 pkt)

Punktacja-oceny:

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów.

• Poniżej 10 pkt-ocena niedostateczna

• 10 - 11pkt-ocena dostateczna

• 12-13pkt –ocena dostateczny +

• 14- 15pkt-ocena dobra

• 16 – 17 pkt – ocena dobry+

• 18 - 20pkt- ocena bardzo dobra

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.