Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samokontrola i samoregulacja w perspektywie psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS2-2SPP Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samokontrola i samoregulacja w perspektywie psychologicznej
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Zajęcia koncentrują się wokół zagadnienia samokontroli i samoregulacji w obszarze poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. Podejmowane są m.in. kwestie regulacji emocji, radzenia sobie ze stresem czy dążenia do zmiany.

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane są mechanizmy regulujące przebieg procesów poznawczych i emocjonalnych oraz wpływające na występowanie i zanikanie zachowań. Poruszane są zagadnienia struktury funkcji zarządczych, kontroli nad własnymi myślami, radzenia sobie z lękiem i stresem oraz zmiany nawyków. Pojawiają się również kwestie niepowodzeń w samokontroli oraz warunków sprzyjających regulacji procesów twórczych i uczenia się.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Mischel, W. (2015). Test marshmallow. O pożytkach płynących z samoregulacji. Sopot: Smak Słowa.

Literatura uzupełniająca:

1. Baumeister, R. F. Bargh, J. A. (2014) Conscious and unconscious: Toward an integrative understanding of human mental life and action. W: J. W. Sherman, B. Gawronski, Y. Trope (red.), Dual process theories of the social mind (35–49). New York: Guilford Press.

2. Davidson, R.J., Begley, S. (2013). Życie emocjonalne mózgu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. Gigerenzer, G. (2009). Intuicja. Inteligencja nieświadomości. Warszawa: Prószyński i S-ka.

4. Hassin, R.R., Ochsner, K.N., Trope, Y. (red.) (2010). Self-control in society, mind and brain. New York: Oxford Press.

5. Heszen, I. (2019). Psychologia stresu. Warszawa: Wyd Naukowe PWN.

6. Kolańczyk, A. (2009). Trójczynnikowy model intuicji twórczej – niejawna samokontrola, uwaga ekstensywna i przewartościowanie znaczeń. W: J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii (s. 40-65). Gdańsk: GWP.

7. Kowalczyk, M. (2007). Myśli oderwane od zadania. Geneza dystrakcji i mechanizmy obrony. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

8. McWilliams, N. (2017). Diagnoza psychoanalityczna. Gdańsk: GWP.

9. Nęcka,E. (2018). Trening poznawczy. Sopot: Smak Słowa.

10. Nigg, J. T. (2017). Annual Research Review: On the relations among self‐regulation, self‐control, executive functioning, effortful control, cognitive control, impulsivity, risk‐taking, and inhibition for developmental psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58, 361-383.

11. Rassin, E. (2005). Thought suppression. Amsterdam: Elsevier.

12. Śpiewak, S. (2013). Rozgrzewanie uwagi–wyczerpywanie woli–uległość. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

13. Vohs, K.D., Baumeister, R.F. (red.) (2016). Handbook of self-regulation. New York: The Guilford Press.

Efekty uczenia się:

S2_W03: Student ma pogłębioną wiedzę na temat relacji socjologii do innych nauk społecznych.

S2_W22: Student ma rozszerzoną wiedzę o współczesnych zagadnieniach psychologii społecznej.

S2_W23: Student potrafi scharakteryzować w pogłębiony sposób teorie socjologiczne i psychologiczne dotyczące miejsca jednostki w strukturze społecznej.

S2_W32: Student zna najnowsze orientacje teoretyczne w socjologii i psychologii społecznej.

S2_U11: Student umie samodzielnie postępować w sytuacji ambiwalencji norm, potrafi rozstrzygać dylematy etyczne związane z aktywnością zawodową.

S2_U21: Student potrafi w sposób twórczy łączyć ze sobą różne ujęcia teoretyczne i zagadnienia związane ze studiowaną problematyką, wykorzystując przy tym wiedzę z dyscyplin pokrewnych.

S2_K03: Student jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role i jest świadomy roli kreatywnego kierowania zespołem ludzkim.

S2_K05: Student ma świadomość konieczności planowania w czasie wykonywania poszczególnych zadań, również w ramach współpracy w grupie.

S2_K07: Student ma pogłębioną świadomość swojego wpływu na podmiot badania.

S2_K09: Student jest świadomy wielokierunkowych (zamierzonych i niezamierzonych) konsekwencji swoich działań.

S2_K12: Student jest otwarty na wykorzystanie wiedzy z innych dyscyplin naukowych w rozstrzyganiu problemów społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

test zaliczeniowy, ocena aktywności na zajęciach

Otrzymanie oceny dostatecznej za test jest warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu. Aktywność na zajęciach może wpłynąć na ocenę za sprawdzian.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach.

Nieobecność można odrobić poprzez odpowiedź ustną podczas dyżuru pracownika.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Niczyporuk
Prowadzący grup: Aneta Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.