Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europa wschodnia a przemiany cywilizacyjne współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SW1-2EWC Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Europa wschodnia a przemiany cywilizacyjne współczesnego świata
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia wschodnie - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Problematyka kształtowania się tożsamości europejskiej należy do jednej z najbardziej istotnych. Pytanie o tożsamość narodów Europy Wschodniej wynika z jej odrębności cywilizacyjnej i kulturowej. Zrozumienie czynników kształtujących tożsamość narodów Europy Wschodniej oraz zachodzących tam procesów integrujących i destabilizujących jest podstawowym celem kształcenia. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student powinien pogłębić swoją wiedzę na temat dziejów regionu, umieć opisać zróżnicowania kulturowe i narodowe oraz ich wpływ na sytuację w regionie, zdefiniować tożsamość cywilizacyjną mieszkańców Europy Wschodniej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści kształcenia: Identyfikacja węzłowych problemów dziejów obszaru zainteresowań na tle synchronicznie zachodzących procesów historycznych na obszarze Europy Wschodniej i Europy Środkowo-Wschodniej. Analiza elementów procesu dziejowego, które doprowadziły do wykształcenia się różnic kulturowych, religijnych, etnicznych i narodowych regionu. Historyczne uwarunkowania współczesnej mozaiki etnicznej i narodowościowej na obszarze zainteresowań. Kształtowanie się narodów i powstawanie państw narodowych.

Pełny opis:

1. Źródła tożsamości cywilizacji europejskiej: dziedzictwo cywilizacji grecko-rzymskiej, chrześcijaństwo i kultury narodowe. – 2 godz.

2. Cywilizacja bizantyjsko-słowiańska. – 2- godz.

3. Podziały cywilizacyjne Europy: Europa Zachodnia i Europa Wschodnia. – 2 godz.

4. Dwie Europy Środkowe. – 2- godz.

5. Specyfika Europy Środkowo-Wschodniej. – 2- godz.

6. Podziały cywilizacyjno-kulturowe w Europie Wschodniej. – 2- godz.

7. Cywilizacja bizantyjsko-słowiańska a tożsamość narodów Europy Wschodniej. – 2- godz.

8. Rola prawosławia w kształtowaniu się świadomości narodowej ludności wschodnioeuropejskiej. – 2- godz.

9. Tożsamość wielkich i małych narodów europejskich w Europie Wschodniej. – 2- godz.

10. Prawosławie i jego rola w dziedzictwie chrześcijańskiej Europy Środkowo-Wschodniej. – 2- godz.

11. Rola cywilizacji bizantyjsko-słowiańskiej we wspólnocie europejskiej. – 2- godz.

12. Tożsamość narodów Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Litwa, Czech, Słowacja) – 4- godz.

13. Integracja europejska a różnice cywilizacyjne w Europie. – 2- godz.

Literatura:

Podstawowa literatura:

1. J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów, Warszawa 1983.

2. P. Johnson, Historia świata, Warszawa 1989.

3. M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992.

4. O. Halecki, Historia Europy, jej granice i podziały, Lublin 1994.

5. P. S. Władycz, Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków 1995.

6. Historia Europy, pod red. A. Mączaka, Warszawa 1997.

7. J. Kłoczowski, Młodsza Europa, Warszawa 1998.

8. Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. I-II, pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. L. Kuk, Polska w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, pod red. J. Kłoczowskiego i H. Łaszkiewicza, Lublin 1998.

2. J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów, Warszawa 1983.

3. P. Johnson, Historia świata, Warszawa 1989.

4. M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992.

5. O. Halecki, Historia Europy, jej granice i podziały, Lublin 1994.

6. P. S. Władycz, Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków 1995.

7. Historia Europy, pod red. A. Mączaka, Warszawa 1997.

8. J. Kłoczowski, Młodsza Europa, Warszawa 1998.

9. Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. I-II, pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 2000.

11. Rozważania Leszka Kołakowskiego opublikowane w październikowym dodatku do „Tygodnika Powszechnego” z 2002 r.

12. A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006.

13. Prawosławie, pod red. K. Leśniewskiego i J. Leśniewskiej, Lublin 1999.

14. R. G., Roberson Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, Bydgoszcz 1998.

15. B. Kumor, Historia Kościoła, cz. I-VIII, Lublin 2001.

16. J. Keller., Prawosławie, Warszawa 1982.

Efekty uczenia się:

Problematyka kształtowania się tożsamości europejskiej należy do jednej z najbardziej istotnych. Pytanie o tożsamość narodów Europy Wschodniej wynika z jej odrębności cywilizacyjnej i kulturowej. Zrozumienie czynników kształtujących tożsamość narodów Europy Wschodniej oraz zachodzących tam procesów integrujących i destabilizujących jest podstawowym celem kształcenia. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student powinien pogłębić swoją wiedzę na temat dziejów regionu, umieć opisać zróżnicowania kulturowe i narodowe oraz ich wpływ na sytuację w regionie, zdefiniować tożsamość cywilizacyjną mieszkańców Europy Wschodniej.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda nauczania jest wykład z prezentacją audio-wizualną.

Praktyki zawodowe:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie zdanego egzaminu ustnego, po zakończeniu cyklu wykładów z przedmiotu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.