Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna państw postradzieckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SW1-2PZP Kod Erasmus / ISCED: 14.652 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna państw postradzieckich
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia wschodnie - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Geografia polityczno-gospodarcza obszaru postradzieckiego 350-SW1-1GPG
Historia Kaukazu i Azji Centralnej 350-SW1-1HKA
Historia krajów bałtyckich, Białorusi i Ukrainy 0500-SW1-1HBU
Historia państw bałtyckich 350-SW1-1HPB
Historia Rosji 350-SW1-1HRO
Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim 0500-SW1-1KZP
Podstawy stosunków międzynarodowych 0500-SW1-1PSM
Polityka wschodnia UE 0500-SW1-1PWU
Systemy polityczne państw postradzieckich 0500-SW1-2SPP

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien dysponować ogólną wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych. Powinien także posiadać podstawowe wiadomości na temat polityki zagranicznej państw obszaru postradzieckiego - jak również być zainteresowany powyższym obszarem badawczym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

C01 Wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu państw obszaru postradzieckiego;

C02 Uświadomienie roli i znaczenia obszaru postradzieckiego dla współczesnych stosunków międzynarodowych [politycznych];

C03 Analiza oraz eksplikacja najważniejszych problemów polityki zagranicznej państw obszaru postradzieckiego;

C04 Wykształcenie nawyku regularnego analizowania polityki zagranicznej państw postradzieckich [analiza stosunków międzynarodowych w regionie oraz ich znaczenia dla wspólnoty międzynarodowej].

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmioty obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, politologia

Rok studiów/semestr: II rok studiów II stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych [państw obszaru postradzieckiego] oraz zainteresowania tym obszarem badawczym

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godz.ćwiczenia

15 godz. wykład

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Udział w wykładach - 15 godz.

Studiowanie literatury oraz przygotowanie do dyskusji podczas zajęć - 25 godz.

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 15 godz.

Udział w konsultacjach - 2 godz.

Literatura:

W. Baluk, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów WNP, Wrocław 2008

St. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.

K. Buchowski, Polityka zagraniczna Litwy, Białystok 2013

St. Bieleń (red.) Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi, Białystok 2011.

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Ukrainy, Białystok 2012.

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich

W. Baluk, Kazachstan Polityka wewnętrzna i zagraniczna, 2009

M. Kuryłowicz, Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji

Efekty uczenia się:

- posiada wiedzę na temat uwarunkowań politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych polityki zagranicznej krajów postradzieckich

- zna efekty procesów integracyjnych na terenie obszaru postradzieckiego

- ma wiedzę na temat głównych kierunków polityki zagranicznej państw postradzieckich i ich wpływu na sytuację międzynarodową

- potrafi właściwie interpretować wydarzenia polityczne związane z polityką zagraniczną państw postradzieckich

- potrafi analizować uwarunkowania wewnętrzne wpływające na politykę zagraniczną państw postradzieckich

-potrafi wypowiadać się na temat sytuacji międzynarodowej na obszarze postradzieckim

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Student losuje zestaw 3 pytań spośród 36. Treść wszystkich pytań egzaminacyjnych jest studentom znana 2 tygodnie przed egzaminem

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Miłoszewska, Eugeniusz Mironowicz
Prowadzący grup: Dorota Miłoszewska, Eugeniusz Mironowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.