Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algebra liniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-1AL Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algebra liniowa
Jednostka: Instytut Matematyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami, zagadnieniami i problemami algebry liniowej, takimi jak: formułowanie problemów w terminach macierzy i wykonywanie operacji na macierzach (odwracanie macierzy i obliczanie ich rzędu, obliczanie wyznaczników); rozwiązywanie układów równań liniowych różnymi metodami; badanie liniowej niezależności wektorów i wyznaczanie bazy podprzestrzeni generowanej przez skończony układ wektorów.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 1, semestr: 1

Prerekwizyty: brak

Wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć (wejściówki) 2h = 2h

udział w konsultacjach 2h = 2h

prace domowe 15h = 15h

przygotowanie do kolokwiów, egzaminu i udział w nich 25+4+2h=31h = 31h

zapoznanie się z literaturą 30h = 30h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 62 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 108 godzin, 3 ECTS

Literatura:

1. G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej części I i II, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2002.

2. A. Białynicki-Birula, Algebra, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

3. B. Gleichgewicht, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Student posługuje się podstawowymi pojęciami algebry liniowej (liniowa niezależność lub zależność, baza, odwzorowanie liniowe). K_IE1A_W12

Student zna i rozumie ważne twierdzenia algebry liniowej. K_IE1A_W12, K_IE1A_U19

Student posługuje się pojęciem macierzy, umie obliczyć wyznacznik, zna jego własności. K_IE1A_U19

Student potrafi rozwiązywać układy równań liniowych i rozumie problem niejednoznaczności rozwiązania takiego układu. K_IE1A_U19

Student zna rachunek na liczbach zespolonych w zakresie czterech podstawowych działań i pierwiastkowania. K_IE1A_W12, K_IE1A_U19

Student zna rachunek macierzowy w zakresie dodawania, mnożenia, odwracania macierzy. K_IE1A_W12, K_IE1A_U19

Student potrafi w sposób przejrzysty i logiczny sformułować i umotywować swoje opinie oraz umie formułować sądy oparte na rozumowaniach matematycznych. K_IE1A_U19, K_IE1A_U27

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i przez innych zadania. K_IE1A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Stocka
Prowadzący grup: Małgorzata Hryniewicka, Karol Pryszczepko, Agnieszka Stocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.