Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-1AM2
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna II
Jednostka: Instytut Matematyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna I 0600-ES1-1AM1

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami analizy matematycznej. Umiejętność formułowania poznanych definicji i twierdzeń oraz rozwiązywania prostych zadań rachunkowych w zakresie poznanych treści kształcenia

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: Analiza matematyczna I

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć (ćwiczeń) 30h = 30h

udział w konsultacjach 5h = 5h

przygotowanie do kolokwiów 25h = 25h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 20+2h = 22h

zapoznanie z literatura 3h = 3h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 67 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 85 godzin, 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Rudnicki „Wykłady z analizy matematycznej”, PWN, 2006.

2. K. Maurin „Analiza'' t.1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 1977.

3. L. Schwartz „Kurs analizy matematycznej'', PWN, 1982.

4. G. M. Fichtenholz „Rachunek różniczkowy i całkowy'' t. I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Gewert, Z. Skoczylas „ Analiza Matematyczna”, część 1, Oficyna Wydawnicza GiS, 2005.

2. W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski „Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2003

3. W. Rudin „Podstawy analizy matematycznej”, PWN, 2000.

4. W. Kleiner „Analiza matematyczna”, PWN, 1986.

5. A.M. Kaczyński "Podstawy analizy matematycznej", część I i II,

Oficyna Wyd. PW, 2005

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna podstawy rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Potrafi podać interpretację geometryczną całki oznaczonej. Oblicza całki na prostym poziomie trudności. K_IE1A_W12, K_IE1A_U19, K_IE1A_K01,K_IE1A_K02

Zna podstawy rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych. W szczególności potrafi wyznaczać ekstrema lokalne, globalne i warunkowe funkcji na podstawowym poziomie trudności. K_IE1A_W12, K_IE1A_U19, K_IE1A_K01,K_IE1A_K02

Zna podstawy rachunku całkowego funkcji wielu zmiennych.K_IE1A_W12, K_IE1A_U19, K_IE1A_K01,K_IE1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)