Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej z elementami BHP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-1OWI Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej z elementami BHP
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Opanowanie wiedzy o ogólnych zasadach BHP i prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem prawa obowiązującego w informatyce.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne/matematyczne, dyscyplina: ekonomia/informatyka

Rok studiów: 1, semestr: 1

Prerekwizyty: brak

wykład 20 godz.

Metody dydaktyczne: wykład,dyskusja.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 20h

zapoznanie z literaturą 2h

udział w konsultacjach 1h

przygotowanie do zaliczenia 3h

czas trwania kolokwium 1h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 22 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 6 godzin, 0 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Portal Internetowy system aktów prawnych sejmu RP http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz.83).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kodeks Pracy, dział X, Ustawa z dn. 26.VI.1974. Tekst ustawy z poprawkami dostępny na stronach www.sejm.gov.pl , portalu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - www.ciop.pl

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 5. VII. 2007 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128 poz. 897)

Portal Centralnego Instytutu Ochrony Pracy http://bip.ciop.pl

Literatura uzupełniająca:

Basta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Dom Wyd. ABC – Warszawa 2005.

Prawo własności intelektualnej, pod redakcją J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Ma wiedzę o prawie autorskim i prawach pokrewnych K_IE1A_W15

Zna zasady BHP. K_IE1A_W17

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z ochrony własności przemysłowej K_IE1A_W16

Potrafi stosować i interpretować prawo autorskie K_IE1A_U26

Potrafi pozyskać informację o BHP, prawie autorskim i własności przemysłowej w bazach danych, internecie, literaturze K_IE1A_U27

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K-IE1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Mironowicz
Prowadzący grup: Eugenia Mironowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.