Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-1SO
Kod Erasmus / ISCED: 11.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Instytut Matematyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Po zakończeniu kursu studenci powinni posiąść podstawowe umiejętności stosowania metod opisu statystycznego, jak również samodzielnej interpretacji wyników opisywanych w literaturze.

Podstawowe pojęcia statystyczne. Zmienne dyskretne i ciągłe.

Jednowymiarowy rozkład empiryczny: szeregi statystyczne i ich graficzna prezentacja; miary przeciętne klasyczne i pozycyjjne; miary zróżnicowania i współczynniki zmienności; miary asymetrii i skośności; miary koncentracji: kurtoza i współczynnik i Lorenza.

Dwuwymiarowy rozkład empiryczny: tablica korelacyjna; rozkłady brzegowy i warunkowe (grupowe); zależność stochastyczna; współczynniki zależności stochastycznej i korelacyjnej; regresja I i II rodzaju.

Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych: trend, wahania cykliczne, składnik losowy.

Miary dynamiki: przyrosty absolutne, względne, indeksy indywidualne

(jednopodstawowe, łańcuchowe). Indeksy agregatowe: indeksy ilości i ceny Paaschego, Laspeyresa, Fishera.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

wykład 30 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w laboratoriach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 30h = 30h

przygotowanie do kolokwium 5h = 5h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 5+2h = 7h

analiza materiałów z wykładów i praca z literaturą 20h = 20h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 62 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 65 godzin, 2,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa

2006.

2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy

teorii i zadania, Wydawnictwo AE im. O. Langego we

Wrocławiu, Wrocław 2006.

3. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne – przykłady -

zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE,

Warszawa 2005.

2. Kassyk-Rokicka H., Statystyka nie jest trudna, Część1, Mierniki

statystyczne, PWE, Warszawa 2001.

3. Kukuła K., Elementy statystyki w zadaniach, WN PWN,

Warszawa 2006.

4. Rogowski J., Roszkowska E. Testy ze statystyki opisowej,

Wydawnictwo UwB, Białystok 2009

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna sposoby zapisywania, prezentacji i analizy materiału statystycznego.K_IE1A_W13

Zna metody opisu statystycznego jednowymiarowego rozkładu empirycznego (miary tendencji centralnej, miary zmienności, miary asymetrii i koncentracji).K_IE1A_W13

Zna metody opisu statystycznego związku pomiędzy dwoma cechami (budowa tablicy korelacyjnej, mierniki zależności stochastycznej i korelacyjnej).K_IE1A_W13

Zna metody analizy rozwoju zjawiska w czasie (miary dynamiki i analiza szeregów czasowych).K_IE1A_W13

Posiada umiejętność wyboru odpowiedniej charakterystyki dla opisu wybranego aspektu rozkładu empirycznego jednej cechy, zależności między cechami i dynamiki.K_IE1A_U18, K_IE1A_U20

Potrafi wyznaczyć i zinterpretować miary statystyki opisowej-K_IE1A_U18, K_IE1A_U20

Posiada podstawowe umiejętności samodzielnego analizowania i interpretacji zjawisk i procesów ilościowych w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego (w oparciu o zbiorowość generalną).K_IE1A_U18, K_IE1A_U20

Ma świadomość dalszego uczenia się, w tym w zakresie poznawania nowych metod statystycznych.K_IE1A_K01

Ma twórczą postawę w stawianiu pytań i szukaniu na nie odpowiedzi,K_IE1A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu są dopuszczone osoby mające zaliczone laboratorium na ocenę co najmniej dostateczną.Ogólna forma zaliczenia: egzamin testowy. Pozytywne zdanie egzaminu następuje po uzyskaniu co najmniej 50% maksymalnej liczby punktow.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)