Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-2EM Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia matematyczna
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Algebra liniowa 0600-ES1-1AL
Analiza matematyczna I 0600-ES1-1AM1
Analiza matematyczna II 0600-ES1-1AM2
Makroekonomia 0600-ES1-1MAK
Mikroekonomia 0600-ES1-1MIK

Założenia (lista przedmiotów):

Algebra liniowa 0600-ES1-1AL
Analiza matematyczna I 0600-ES1-1AM1
Analiza matematyczna II 0600-ES1-1AM2
Makroekonomia 0600-ES1-1MAK
Mikroekonomia 0600-ES1-1MIK

Założenia (opisowo):

Analiza matematyczna (rachunek różniczkowy jednej i wielu zmiennych), elementy algebry liniowej (działania na macierzach i rozwiązywanie układów równań liniowych), mikro- i makroekonomia

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Modele matematyczne zachowania konsumentów i producentów oraz równowagi rynkowej. Działalność przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i monopolu. Modele typu input-output.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne/matematyczne, dyscyplina: ekonomia/informatyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Analiza matematyczna I, Analiza matematyczna II, Algebra liniowa, Mikroekonomia, Makroekonomia

wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15h

udział w ćwiczeniach 15h

analiza wykładów, przygotowanie do egzaminu i praca z literaturą 10h

przygotowanie do ćwiczeń i kolokwium 10h

udział w konsultacjach: 2 h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 32 godzin, 1,28 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godzin, 1,36 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Panek E., Ekonomia matematyczna, AE w Poznaniu, Poznań 2003

2. Kanas S., Podstawy ekonomii matematycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Górka J., Orzeszko W., Wata W., Ekonomia matematyczna: materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

2. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004

3. Panek E. (red.), Podstawy ekonomii matematycznej. Materiały do ćwiczeń, AE w Poznaniu, Poznań 2002

4. Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011

5. Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele mikroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2EM_W01 Zna matematyczną teorię popytu, produkcji i modele przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie.K_IE1A_W05, K_IE1A_W12, K_IE1A_W13

2EM_W02 zna wybrane modele rynku i równowagi rynkowej oraz modele typu input-output (model Leontiewa). K_IE1A_W05, K_IE1A_W12, K_IE1A_W13

UMIEJĘTNOŚCI

2EM_U01 Posiada umiejętność abstrakcyjnego rozumienia powiązań i współzależności między zmiennymi mikroekonomicznymi.K_IE1A_U10, K_IE1A_U20

2EM_U02 Posiada podstawowe umiejętności opisu zjawisk mikroekonomicznych i makroekonomicznych językiem matematycznym.K_IE1A_U10, K_IE1A_U20

2EM_U03 Posiada podstawową umiejętność interpretacji modeli matematycznych w języku naturalnym.K_IE1A_U10, K_IE1A_U20

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2EM_K01 Ma świadomość dalszego uczenia się, w tym w zakresie poznawania nowych modeli ekonomii matematycznej.K_IE1A_K01

2EM_K02 Ma twórczą postawę w stawianiu pytań i szukaniu na nie odpowiedzi.K_IE1A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia.

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 2 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zaliczenie wykładów następuje na podstawie testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Misiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Misiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Algebra liniowa 0600-ES1-1AL
Analiza matematyczna I 0600-ES1-1AM1
Analiza matematyczna II 0600-ES1-1AM2
Makroekonomia 0600-ES1-1MAK
Mikroekonomia 0600-ES1-1MIK

Założenia (lista przedmiotów):

Algebra liniowa 0600-ES1-1AL
Analiza matematyczna I 0600-ES1-1AM1
Analiza matematyczna II 0600-ES1-1AM2
Makroekonomia 0600-ES1-1MAK
Mikroekonomia 0600-ES1-1MIK

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Modele matematyczne zachowania konsumentów i producentów oraz równowagi rynkowej. Działalność przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i monopolu. Modele typu input-output.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne/matematyczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Analiza matematyczna I, Analiza matematyczna II, Algebra liniowa, Mikroekonomia, Makroekonomia

wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15h

udział w ćwiczeniach 15h

analiza wykładów, przygotowanie do egzaminu i praca z literaturą 15h

przygotowanie do ćwiczeń i kolokwium 15h

udział w konsultacjach: 4 h

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15h

udział w ćwiczeniach 15h

analiza wykładów, przygotowanie do egzaminu i praca z literaturą 15h

przygotowanie do ćwiczeń i kolokwium 15h

udział w konsultacjach: 4 h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 34 godzin, 1,4 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 40 godzin, 1,6 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Panek E., Ekonomia matematyczna, AE w Poznaniu, Poznań 2003

2. Kanas S., Podstawy ekonomii matematycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Górka J., Orzeszko W., Wata W., Ekonomia matematyczna: materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

2. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004

3. Panek E. (red.), Podstawy ekonomii matematycznej. Materiały do ćwiczeń, AE w Poznaniu, Poznań 2002

4. Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011

5. Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele mikroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Misiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Misiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Algebra liniowa 0600-ES1-1AL
Analiza matematyczna I 0600-ES1-1AM1
Analiza matematyczna II 0600-ES1-1AM2
Makroekonomia 0600-ES1-1MAK
Mikroekonomia 0600-ES1-1MIK

Założenia (lista przedmiotów):

Algebra liniowa 0600-ES1-1AL
Analiza matematyczna I 0600-ES1-1AM1
Analiza matematyczna II 0600-ES1-1AM2
Makroekonomia 0600-ES1-1MAK
Mikroekonomia 0600-ES1-1MIK

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Modele matematyczne zachowania konsumentów i producentów oraz równowagi rynkowej. Działalność przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i monopolu. Modele typu input-output.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne/matematyczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Analiza matematyczna I, Analiza matematyczna II, Algebra liniowa, Mikroekonomia, Makroekonomia

wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15h

udział w ćwiczeniach 15h

analiza wykładów, przygotowanie do egzaminu i praca z literaturą 15h

przygotowanie do ćwiczeń i kolokwium 15h

udział w konsultacjach: 2 h

Punkty ECTS: 2

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 32 godzin, 1,28 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 40 godzin, 1,6 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Panek E., Ekonomia matematyczna, AE w Poznaniu, Poznań 2003

2. Kanas S., Podstawy ekonomii matematycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Górka J., Orzeszko W., Wata W., Ekonomia matematyczna: materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

2. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004

3. Panek E. (red.), Podstawy ekonomii matematycznej. Materiały do ćwiczeń, AE w Poznaniu, Poznań 2002

4. Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011

5. Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele mikroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.