Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-2FP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z finansami przedsiębiorstw oraz zdobycie przez studentów umiejętności w sferze identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z analizą i planowaniem finansowym w przedsiębiorstwie, pozyskaniem środków finansowych oraz zarządzaniem majątkiem trwałym i obrotowym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą, instrumentami i mechanizmami funkcjonowania finansów w przedsiębiorstwie, w tym przede wszystkim pokazanie możliwości pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorstwo oraz zarządzania jego majątkiem.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy (specjalnościowy) - moduł MK_15

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 2, semestr: 4

Wymagania wstępne: rachunkowość

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (wykład konwersatoryjny), analiza przypadków; ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad projektem (praca w grupie).

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć (ćwiczeń) 26h = 26h

udział w konsultacjach 4h = 4h

przygotowanie do kolokwium 8h = 8h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 10+2h = 12h

realizacja zadań projektowych (studium przypadku) 15h = 15h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 66 godzin, 2,64 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 15 godzin, 0,60 ECTS

Literatura:

w zależności od cyklu

Efekty uczenia się:

1) Posiada wiedzę o podstawowych kategoriach i prawidłowościach związanych z finansami przedsiębiorstwa. K_IE1A_W10

2) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metod i narzędzi wykorzystywanych w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa. K_IE1A_W13

3) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie analizy i planowania finansowego w przedsiębiorstwie, pozyskania środków finansowych. K_IE1A_W13,

K_IE1A_W11

4) Posiada podstawową wiedzę o relacjach zachodzących między czynnikami ekonomicznymi a gospodarką finansową przedsiębiorstwa. K_IE1A_W10

5) Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa. K_IE1A_U14

6) Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. K_IE1A_U28

7) Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. K_IE1A_U26

8) Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. K_IE1A_K04

9) Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. K_IE1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin pisemny po wcześniejszym zaliczeniu ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Roszkowska, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

2. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

3. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

4. Bojańczyk M., Finanse przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.

5. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

6. Świderska G. K., Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

1. Bazy danych: NBP, ECB, KNF, GUS (BDL).

2. J. Czeny, H. Chłodnicka, A. Niedźwiecki, Interpretacje sprawozdań finansowych, TEXTER, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Anna Wierzbicka, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.