Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-2MF
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna I 0600-FS1-1AM1

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie z pojęciami i metodami zakresu rachunku zmian wartości kapitału w czasie.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Analiza matematyczna I

wykład 15 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 20h = 20h

udział w konsultacjach 5h = 5h

przygotowanie do kolokwiów 10h = 10h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 10+2h=12h = 12h

prace domowe 10h = 10h

zapoznanie z literaturą 10h = 10h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 70 godzin, 2,5 ECTS

Literatura:

1. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN,

Warszawa, 2005

2. S.G. Kellison, The theory of interest, wyd.2, Irwin, Homewood -Boston, 1991

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna podstawowe modele oprocentowania.K_IE1A_W12

Posługuje się podstawowymi narzędziami wartości pieniądza w czasie oraz rachunku rent prostych.K_IE1A_U24

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.K_IE1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)