Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-3EK2 Kod Erasmus / ISCED: 11.103 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria II
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonometria I 0600-ES1-3EK1

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonometria I 0600-ES1-3EK1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu zajęć studenci powinni posiąść umiejętność zastosowania metod ekonometrycznych do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych, w tym do prostej analizy szeregów czasowych, szeregów przekrojowych i danych panelowych oraz do prognozowania. Ponadto powinni posiąść umiejętność samodzielnego prowadzenia badań, w których zastosowane zostaną powyższe metody.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne/matematyczne, dyscyplina: ekonomia/informatyka

Rok studiów: 3, semestr: 6

Prerekwizyty: Ekonometria I

wykład 15 godz. laboratorium 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w laboratoriach 15x1h = 15h

przygotowanie do zajęć 15h = 15h

udział w konsultacjach 10h = 10h

realizacja zadań projektowych 20h = 20h

przygotowanie do zaliczenia 15h = 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 40 godzin, 1,6 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60 godzin, 2,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004.

2. Kufel T., Ekonometria Rozwiązanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

3. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Górecki B.R., Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki., Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.

2. Czyżycki R., Klóska R. (red.), Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach, ECONOMICUS, Szczecin 2011.

3. Strahl D., Sobczak D., Markowska M., Bal-Domańska B., Modelowanie ekonometryczne z excelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.

4. Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3EK2_W01 Ma wiedzę na temat pozyskiwania danych ilościowych dotyczących zjawisk społeczno-gospodarczych oraz metod i narzędzi ekonometrycznych służących do ich analizy. K_IE1A_W13

UMIEJĘTNOŚCI

3EK2_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do prowadzenia badań dotyczących zjawisk społeczno-gospodarczych. K_IE1A_U17

3EK2_U02 Umie pozyskiwać i wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł.K_IE1A_U27

3EK2_U03 Ma umiejętność przygotowania pracy i ustnego wystąpienia dotyczących zjawisk społeczno-gospodarczych.K_IE1A_U28

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3EK2_K01 Potrafi zaplanować i zrealizować badanie wybranego zjawiska społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego K_IE1A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia.

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie projektu oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 2 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zaliczenie wykładów następuje na podstawie egzaminu pisemnego oraz przygotowanych w grupach prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Misiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Misiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonometria I 0600-ES1-3EK1

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonometria I 0600-ES1-3EK1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu zajęć studenci powinni posiąść umiejętność zastosowania metod ekonometrycznych do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych, w tym do prostej analizy szeregów czasowych, szeregów przekrojowych i danych panelowych oraz do prognozowania. Zostaną zapoznani z budową modeli nieliniowych oraz wielorównaniowych. Ponadto powinni posiąść umiejętność samodzielnego prowadzenia badań, w których zastosowane zostaną powyższe metody.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne/matematyczne, dyscyplina: ekonomia/informatyka

Rok studiów: 3, semestr: 6

Prerekwizyty: Ekonometria I

wykład 15 godz. laboratorium 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w laboratoriach 15x1h = 15h

przygotowanie do zajęć 15h = 15h

odrabianie prac domowych 10h = 10h

udział w konsultacjach 10h = 10h

realizacja zadań projektowych 20h = 20h

przygotowanie do zaliczenia 15h = 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 40 godzin, 1,6 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 50 godzin, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Owczarkowski A., Ekonometria z Excelem. Przykłady i zadania. Materiały dydaktyczne., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

2. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004.

3. Kufel T., Ekonometria Rozwiązanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

4. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Górecki B.R., Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki., Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.

2. Czyżycki R., Klóska R. (red.), Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach, ECONOMICUS, Szczecin 2011.

3. Strahl D., Sobczak D., Markowska M., Bal-Domańska B., Modelowanie ekonometryczne z excelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.

4. Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Misiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Misiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonometria I 0600-ES1-3EK1

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonometria I 0600-ES1-3EK1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu zajęć studenci powinni posiąść umiejętność zastosowania metod ekonometrycznych do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych, w tym do prostej analizy szeregów czasowych, szeregów przekrojowych i danych panelowych oraz do prognozowania. Zostaną zapoznani z budową modeli nieliniowych oraz wielorównaniowych. Ponadto powinni posiąść umiejętność samodzielnego prowadzenia badań, w których zastosowane zostaną powyższe metody.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne/matematyczne, dyscyplina: ekonomia/informatyka

Rok studiów: 3, semestr: 6

Prerekwizyty: Ekonometria I

wykład 15 godz. laboratorium 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w laboratoriach 15x1h = 15h

przygotowanie do zajęć 15h = 15h

odrabianie prac domowych 10h = 10h

udział w konsultacjach 10h = 10h

realizacja zadań projektowych 20h = 20h

przygotowanie do zaliczenia 15h = 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 40 godzin, 1,6 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 50 godzin, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Owczarkowski A., Ekonometria z Excelem. Przykłady i zadania. Materiały dydaktyczne., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

2. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004.

3. Kufel T., Ekonometria Rozwiązanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

4. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Górecki B.R., Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki., Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.

2. Czyżycki R., Klóska R. (red.), Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach, ECONOMICUS, Szczecin 2011.

3. Strahl D., Sobczak D., Markowska M., Bal-Domańska B., Modelowanie ekonometryczne z excelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.

4. Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.