Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-3ZWP Kod Erasmus / ISCED: 11.103 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie studentom najistotniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa oraz wykształcenie umiejętności w sferze identyfikacji i wyboru metod wyceny przedsiębiorstwa.

Skrócony opis:

Celem jest:

- przedstawienie zakresu i przedmiotu zarządzania wartością przedsiębiorstwa,

- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami ,związanymi z wartością przedsiębiorstwa i jej zarządzaniem

- przedstawienie czynników materialnych i niematerialnych determinujących wartość przedsiębiorstwa

- zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 3, semestr: 5

Prerekwizyty: Rachunkowość, Finanse przedsiębiorstw

wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. dyskusja)

Ćwiczenia: ćwiczenia rachunkowe, prezentacje, dyskusje w grupach problemowych

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1=15h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x1h = 15h

przygotowanie do zajęć 25x1h = 25h

udział w konsultacjach 4h = 4h

przygotowanie do zaliczenia i udział w nim 14 + 2h = 16h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 34 godzin, 1,36 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 37 godzin, 1,5 ECTS

Literatura:

iteratura podstawowa:

1. P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

2. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.) , Zarządzanie wartością spółki kapitałowej , CeDeWu., Warszawa 2012.

3. T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. M. Jabłoński, Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.

2. D. Zarzecki, Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo: Lasota i Wspólnicy, Szczecin 2013

3. W. Cwynar, A. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Posiada wiedzę o podstawowych kategoriach i prawidłowościach związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa.K_IE1A_W10, K_IE1A_W09

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metod i narzędzi wyceny wartości przedsiębiorstwa K_IE1A_W13, K_IE1A_W09

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie czynników tworzących wartość przedsiębiorstwa.K_IE1A_W09

Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa.K_IE1A_U14, K_IE1A_U16

Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.K_IE1A_U26

Potrafi przygotować prace i prezentacje poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.K_IE1A_U26

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.K_IE1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Wykład: zaliczenie pisemne (test) weryfikujący zakładane efekty kształcenia

Ćwiczenia: praca w grupach na zajęciach, prace projektowe w formie prezentacji, aktywność na zajęciach

Podstawa zaliczenia - realizacja zakładanych efektów oraz uzyskanie 60% punktów z testu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Michalczuk
Prowadzący grup: Grażyna Michalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.