Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-MS1-1AM2 Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna II
Jednostka: Instytut Matematyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia matematyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość materiału w zakresie przedstawianych treści na poziomie:a)       rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeńb)       znajomości przeprowadzanych dowodówc)       przytaczania odpowiednich przykładówd) rozwiązywania zadań rachunkowych

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: Analiza matematyczna I, Algebra liniowa I

wykład 60 godz. ćwiczenia 90 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x4h = 60h

udział w ćwiczeniach 15x6h = 90h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

rozwiązanie zadań domowych 15x3h = 45h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 4h = 16h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 159 godzin, 5 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 175 godzin, 6 ECTS

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Rozumie pojęcie całki Riemanna funkcji jednej zmiennej i ma opanowane podstawowe techniki całkowania.K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_W02, K_W04, K_W05, K_W07

Potrafi zdefiniować wszystkie funkcje elementarne i zna ich podstawowe własności.K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_W02, K_W04, K_W05

Zna pojęcie ciągu odwzorowań i rozumie zależności między pojęciami zbieżności punktowej, jednostajnej i niemal jednostajnej.K_U09, K_U10, K_W02, K_W04, K_W05

Umie wykorzystać pojęcia, twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej do badania przebiegu funkcji podając uzasadnienia poprawności swoich rozwiązań.K_U12, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.