Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola administracji samorządowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN2-2KC Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola administracji samorządowej
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja samorządowa
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Student powinien rozumieć pojęcie kontroli administracji samorządowej, podmiotów sprawujących kontrolę oraz form tej kontroli.

Skrócony opis:

Student powinien rozumieć pojęcie kontroli administracji samorządowej, podmiotów sprawujących kontrolę oraz form tej kontroli.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowe specjalistyczne

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - II rok studiów, semestr letni

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 7 godzin konserwatorium

Metody dydaktyczne – konserwatorium , konsultacje.

Punkty ECTS – 2.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 7 godz, przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 18 godz.

Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co

odpowiada 1,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0

pkt ECTS.

Literatura:

C. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003

B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Kraków 2007

J. Jeżewski (red.) Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999

D. Rajca (red), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa 2010

Z. Niewiadomski (red. ) Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Warszawa 2003

J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski, Samorząd terytorialny w Polsce i Europie (doświadczenia i nowe wyzwania ), Toruń 2008

H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008

P. Zborniak, Granice działalności gospodarczej podmiotów komunalnych , Przemyśl 2004

J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma rozszerzoną wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich istotnych elementach K_W03

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych związanych z administracją oraz zna modele administracji i procesy w nich zachodzące, a także identyfikuje rządzące nimi prawidłowości K_W07

Umiejętności:

potrafi wyróżnić modele i funkcje administracji oraz prognozować i modelować złożone procesy społeczne związane z administracją z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi K_U05

potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą materii administracyjnej K_U07

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K_K01

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji K_K03

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady z prezentacją multimedialną, konsultacje. Zaliczenie ustne lub pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

dr Mirosław Wincenciak

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kierznowski
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia: istoty kontroli administracji publicznej, sądowej kontroli samorządu terytorialnego sprawowana przez sądy administracyjne, kontroli samorządu terytorialnego sprawowana przez organy państwowe, nadzoru nad samorządem terytorialnym, Kontroli obywatelskiej terytorialnego

Pełny opis:

Kod przedmiotu

0700-AN2-2KC

Nazwa kierunku

Administracja

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Język przedmiotu

Język polski

Rok studiów/ semestr

2 rok, 4 semestr

Rok akademicki

2014/2015

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

8 godzin, wykład

Liczba punktów ECTS

2

Prowadzący

dr Mirosław Wincenciak

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Wiedza:

ma rozszerzoną wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich istotnych elementach K_W03

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych związanych z administracją oraz zna modele administracji i procesy w nich zachodzące, a także identyfikuje rządzące nimi prawidłowości K_W07

Umiejętności:

potrafi wyróżnić modele i funkcje administracji oraz prognozować i modelować złożone procesy społeczne związane z administracją z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędziK_U05

potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą materii administracyjnej K_U07

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K_K01

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji K_K03

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K04

Sposób weryfikacji: zaliczenie

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

zaliczenie

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

B. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003

B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Kraków 2007

J. Jeżewski (red.) Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999

C. Rajca (red), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa 2010

Z. Niewiadomski (red. ) Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Warszawa 2003

J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski, Samorząd terytorialny w Polsce i Europie (doświadczenia i nowe wyzwania ), Toruń 2008

H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008

P. Zborniak, Granice działalności gospodarczej podmiotów komunalnych , Przemyśl 2004

Treści programowe

Wykłady

Liczba godzin

1. Istota kontroli administracji publicznej.

2

2. Sądowa kontrola samorządu terytorialnego sprawowana przez sądy administracyjne

2

3. Kontrola samorządu terytorialnego sprawowana przez organy państwowe

2

4. Nadzór nad samorządem terytorialnym

1

5. Kontrola obywatelska samorządu terytorialnego

1

Założenia i cele przedmiotu

Celem zajęć jest kompleksowe omówienie problematyki instytucji prawnych dotyczących funkcjonowania kontroli administracji samorządowej , form kontroli , organów kontroli , kontroli sądowej oraz kontroli obywatelskiej

Literatura:

C. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003

B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Kraków 2007

J. Jeżewski (red.) Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999

D. Rajca (red), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa 2010

Z. Niewiadomski (red. ) Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

dr Mirosław Wincenciak

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kierznowski
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia: istoty kontroli administracji publicznej, sądowej kontroli samorządu terytorialnego sprawowana przez sądy administracyjne, kontroli samorządu terytorialnego sprawowana przez organy państwowe, nadzoru nad samorządem terytorialnym, Kontroli obywatelskiej terytorialnego

Pełny opis:

Kod przedmiotu

0700-AN2-2KC

Nazwa kierunku

Administracja

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Język przedmiotu

Język polski

Rok studiów/ semestr

2 rok, 4 semestr

Rok akademicki

2014/2015

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

8 godzin, wykład

Liczba punktów ECTS

2

Prowadzący

dr Mirosław Wincenciak

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Wiedza:

ma rozszerzoną wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich istotnych elementach K_W03

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych związanych z administracją oraz zna modele administracji i procesy w nich zachodzące, a także identyfikuje rządzące nimi prawidłowości K_W07

Umiejętności:

potrafi wyróżnić modele i funkcje administracji oraz prognozować i modelować złożone procesy społeczne związane z administracją z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędziK_U05

potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą materii administracyjnej K_U07

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K_K01

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji K_K03

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K04

Sposób weryfikacji: zaliczenie

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

zaliczenie

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

B. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003

B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Kraków 2007

J. Jeżewski (red.) Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999

C. Rajca (red), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa 2010

Z. Niewiadomski (red. ) Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Warszawa 2003

J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski, Samorząd terytorialny w Polsce i Europie (doświadczenia i nowe wyzwania ), Toruń 2008

H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008

P. Zborniak, Granice działalności gospodarczej podmiotów komunalnych , Przemyśl 2004

Treści programowe

Wykłady

Liczba godzin

1. Istota kontroli administracji publicznej.

2

2. Sądowa kontrola samorządu terytorialnego sprawowana przez sądy administracyjne

2

3. Kontrola samorządu terytorialnego sprawowana przez organy państwowe

2

4. Nadzór nad samorządem terytorialnym

1

5. Kontrola obywatelska samorządu terytorialnego

1

Założenia i cele przedmiotu

Celem zajęć jest kompleksowe omówienie problematyki instytucji prawnych dotyczących funkcjonowania kontroli administracji samorządowej , form kontroli , organów kontroli , kontroli sądowej oraz kontroli obywatelskiej

Literatura:

C. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003

B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Kraków 2007

J. Jeżewski (red.) Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999

D. Rajca (red), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa 2010

Z. Niewiadomski (red. ) Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.