Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stanowienie prawa miejscowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN2-2SPM Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stanowienie prawa miejscowego
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja samorządowa
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat aktów prawa miejscowego i sposobu ich stanowienia, przedstawienie podstawowej terminologii z tego zakresu oraz obowiązujących przepisów prawa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat aktów prawa miejscowego i sposobu ich stanowienia, przedstawienie podstawowej terminologii z tego zakresu oraz obowiązujących przepisów prawa.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowe specjalistyczne

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 2 /sem. zimowy

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych – 7 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne – konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS – 2.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 7 godz., przygotowanie do zajęć 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz.

Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

1. T. Bąkowski, P. Uziębło, G. Wierczyński, Zarys legislacji administracyjnej, Warszawa 2010

2. L. Etel, Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego. Białystok 2004

3. A. Malinowski (red.) Zarys metodyki pracy legislatora, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma rozszerzoną wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich istotnych elementach K_W03

ma pogłębioną wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa K_W08

Umiejętności:

sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) i potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu administracji K_U06

potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą materii administracyjnej K_U07

Kompetencje społeczne:

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów związanych z administracją i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności K_K05

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła na zajęciach, praca w grupie, ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne lub pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kierznowski
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Stanowienie prawa miejscowego

Kod przedmiotu

0700-AN2-2SPM

Nazwa kierunku

Administracja

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Język przedmiotu

Język polski

Rok studiów/ semestr

2 rok, 3 semestr

Rok akademicki

2014/2015

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

8 godzin, wykład

Liczba punktów ECTS

2

Prowadzący

dr Piotr Pietrasz

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Wiedza:

ma rozszerzoną wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich istotnych elementach K_W03

ma pogłębioną wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa K_W08

Umiejętności:

sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) i potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu administracjiK_U06

potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą materii administracyjnej K_U07

Kompetencje społeczne:

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów związanych z administracją i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalnościK_K05

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K04

Sposób weryfikacji:

Zaliczenie pisemne

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

zaliczenie

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

T. Bąkowski, P. Uziębło, G. Wierczyński, Zarys legislacji administracyjnej, Warszawa 2010

D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007

L. Etel, Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego. Białystok 2004

A. Malinowski (red.) Zarys metodyki pracy legislatora, Warszawa 2010

Treści programowe

Wykłady

Liczba godzin

Zagadnienia wprowadzające do źródeł prawa miejscowego – pojęcie i system źródeł prawa administracyjnego. Akty prawa miejscowego a akty stosowania prawa. Warunki legalności aktu podustawowego. Pojęcie aktów prawa miejscowego i ich cechy.

1

Rodzaje aktów prawa miejscowego. Podstawa prawna stanowienia prawa miejscowego (upoważnienia z Konstytucji, umów między narodowych, upoważnienia ustawowe – generalne, szczegółowe)

1

Podmioty uprawnione do stanowienia prawa miejscowego. Formy prawne aktów prawa miejscowego, w tym rozporządzenia i zarządzenia wojewody i administracji niezespolonej, uchwały organów stanowiących samorządu terytorialnego, uchwały zarządów j.s.t., uchwały związku komunalnego, zarządzenia wójta.

1

Wymaganie proceduralne aktów prawa miejscowego. Wymogi techniki prawodawczej. Wymogi wynikające z przepisów szczególnych (opinie, uzgodnienia, konsultacje). Procedura uchwałodawcza.

1

Publikacja i terminy wejścia w życie aktów prawa miejscowego. Zagadnienia bezczynności prawodawczej. Problematyka mocy wiążącej i skuteczności aktów prawa miejscowego.

1

Kontrola aktów prawa miejscowego (zasady, system kontroli, kontrola przez organy nadzoru, kontrola legalności przez sądy administracyjne)

2

Utrata mocy obowiązującej aktów prawa miejscowego (klauzule derogacyjne, wygaśnięcie, akty pozorne (nieakty), zniesienie odpowiedzialności za niewykonanie aktu). Skutki normatywnej bezprawności aktu prawa miejscowego (skutki orzeczeń TK, stwierdzenia nieważności sądów administracyjnych, stwierdzenia nieważności przez organ nadzoru, uchylenia przez organ nadzoru). Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu normatywnej bezprawności

1

Założenia i cele przedmiotu

Celem zajęć jest kompleksowe omówienie problematyki prawa miejscowego stanowionego przez organy samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Przedstawione zostaną podstawy legislacji lokalnej na tle obowiązujących w Polsce rozwiązań normatywnych oraz zasad ustrojowych wynikających z Konstytucji i innych przepisów prawa. Przedstawiona zostanie podstawa prawna stanowienia aktów lokalnych, ich miejsce w hierarchii źródeł prawa, rodzaje aktów prawa miejscowego oraz podmioty wyposażone w kompetencje prawotwórcze. Omówione zostaną także zasady legalności prawa miejscowego. Przede wszystkim jednak celem jest zapoznanie studenta z wymogami techniki prawodawczej, procedurą uchwałodawczą oraz zasadami publikacji aktów prawa miejscowego

dr Piotr Pietrasz

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kierznowski
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Stanowienie prawa miejscowego

Kod przedmiotu

0700-AN2-2SPM

Nazwa kierunku

Administracja

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Język przedmiotu

Język polski

Rok studiów/ semestr

2 rok, 3 semestr

Rok akademicki

2014/2015

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

8 godzin, wykład

Liczba punktów ECTS

2

Prowadzący

dr Piotr Pietrasz

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Wiedza:

ma rozszerzoną wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich istotnych elementach K_W03

ma pogłębioną wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa K_W08

Umiejętności:

sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) i potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu administracjiK_U06

potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą materii administracyjnej K_U07

Kompetencje społeczne:

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów związanych z administracją i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalnościK_K05

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K04

Sposób weryfikacji:

Zaliczenie pisemne

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

zaliczenie

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

T. Bąkowski, P. Uziębło, G. Wierczyński, Zarys legislacji administracyjnej, Warszawa 2010

D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007

L. Etel, Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego. Białystok 2004

A. Malinowski (red.) Zarys metodyki pracy legislatora, Warszawa 2010

Treści programowe

Wykłady

Liczba godzin

Zagadnienia wprowadzające do źródeł prawa miejscowego – pojęcie i system źródeł prawa administracyjnego. Akty prawa miejscowego a akty stosowania prawa. Warunki legalności aktu podustawowego. Pojęcie aktów prawa miejscowego i ich cechy.

1

Rodzaje aktów prawa miejscowego. Podstawa prawna stanowienia prawa miejscowego (upoważnienia z Konstytucji, umów między narodowych, upoważnienia ustawowe – generalne, szczegółowe)

1

Podmioty uprawnione do stanowienia prawa miejscowego. Formy prawne aktów prawa miejscowego, w tym rozporządzenia i zarządzenia wojewody i administracji niezespolonej, uchwały organów stanowiących samorządu terytorialnego, uchwały zarządów j.s.t., uchwały związku komunalnego, zarządzenia wójta.

1

Wymaganie proceduralne aktów prawa miejscowego. Wymogi techniki prawodawczej. Wymogi wynikające z przepisów szczególnych (opinie, uzgodnienia, konsultacje). Procedura uchwałodawcza.

1

Publikacja i terminy wejścia w życie aktów prawa miejscowego. Zagadnienia bezczynności prawodawczej. Problematyka mocy wiążącej i skuteczności aktów prawa miejscowego.

1

Kontrola aktów prawa miejscowego (zasady, system kontroli, kontrola przez organy nadzoru, kontrola legalności przez sądy administracyjne)

2

Utrata mocy obowiązującej aktów prawa miejscowego (klauzule derogacyjne, wygaśnięcie, akty pozorne (nieakty), zniesienie odpowiedzialności za niewykonanie aktu). Skutki normatywnej bezprawności aktu prawa miejscowego (skutki orzeczeń TK, stwierdzenia nieważności sądów administracyjnych, stwierdzenia nieważności przez organ nadzoru, uchylenia przez organ nadzoru). Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu normatywnej bezprawności

1

Założenia i cele przedmiotu

Celem zajęć jest kompleksowe omówienie problematyki prawa miejscowego stanowionego przez organy samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Przedstawione zostaną podstawy legislacji lokalnej na tle obowiązujących w Polsce rozwiązań normatywnych oraz zasad ustrojowych wynikających z Konstytucji i innych przepisów prawa. Przedstawiona zostanie podstawa prawna stanowienia aktów lokalnych, ich miejsce w hierarchii źródeł prawa, rodzaje aktów prawa miejscowego oraz podmioty wyposażone w kompetencje prawotwórcze. Omówione zostaną także zasady legalności prawa miejscowego. Przede wszystkim jednak celem jest zapoznanie studenta z wymogami techniki prawodawczej, procedurą uchwałodawczą oraz zasadami publikacji aktów prawa miejscowego

dr Piotr Pietrasz

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.