Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS1-1LJA1 Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.I
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-lektoraty
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Treści kształcenia: celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i przekładu tekstów specjalistycznych.

Efekty kształcenia: bierna i czynna znajomość języka angielskiego – ogólnego i specjalistycznego – adekwatna do poziomu grupy, do której uczęszczał dany student.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Prawa

Nazwa kierunku studiów: Administracja

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0700-AS2- 1JAN1

Język przedmiotu: Język angielski

Rodzaj przedmiotu

Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr

Rok pierwszy, semestr pierwszy i drugi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Studenci przystępując do zajęć lektoratowych powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje językowe obowiązujące na poziomie co najmniej B1.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godz. - lektorat

Założenia i cele przedmiotu Treści kształcenia: Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i przekładu tekstów specjalistycznych.

Efekty kształcenia: bierna i czynna znajomość języka angielskiego – ogólnego i specjalistycznego

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne: asymilacji wiedzy (dyskusja, wykład, praca z tekstem, prezentacja), problemowe (przypadków, sytuacyjne, burza mózgów, gry dydaktyczne), metody aktywizujące

Forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie

Punkty ECTS: 4 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności. Liczba godzin:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 60

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 10

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 10

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej 10

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 3

Realizacja zadań projektowych 7

Razem: 100 (odpowiada 4 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe/Nakład pracy studenta związany z zajęciami

Liczba godzin

Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75, odpowiada 3 pkt. ECTS

- o charakterze praktycznym - 100, odpowiada 4 pkt ECTS

Literatura:

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2012

Cullen P., Cambridge Vocabulary for IELTS advanced, Cambridge University Press, 2012

Latham – Koenig Ch., Oxenden C., English File intermediate, OUP, 2013

Latham – Koenig Ch., Oxenden C., English File advanced, OUP, 2010

O' Driscoll J., Britain, Oxford 2011

Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, Express Publishing, 2011

Taylor J., Zeter J., Career Paths: Business English, Express Publishing, 2011

Evans V. Dooley J. Patel C.K., Career Paths: Finance, Express Publishing, 2012

Gairns R., Redman S., Oxford Word Skills advanced, Oxford, 2011

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2008

de Chazal E. & McCarter S., Oxford EAP, Oxford, 2012

zasoby internetowe:

www.englishgrammarsecrets.com

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.pearsonlongman.com/summit2e/members/level2/sample-units/unit10-student-edition.pdf

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net , www.cnn.com, www.theguardian.com, itp.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:

- zna podstawową terminologię właściwą dla administracji (K_W02)

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla administracji, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U13)

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (K_K01)

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02)

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności( K_K06)

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium; test kontrolny; projekty i ćwiczenia praktyczne; esej/wypracowanie; referat; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne: asymilacji wiedzy (dyskusja, wykład, praca z tekstem, prezentacja), problemowe (przypadków, sytuacyjne, burza mózgów, gry dydaktyczne), metody aktywizujące

Forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Regularna obecność na zajęciach – bez usprawiedliwienia można opuścić 1 zajęcia w semestrze

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca własna studenta (odrabianie prac domowych, praca nad projektami, przygotowanie się do prac kontrolnych)

4. Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych z zakresu realizowanego programu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Żylińska
Prowadzący grup: Julia Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

SYLABUS

B. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu Opis

Nazwa przedmiotu Język angielski

Kod przedmiotu 0700-AS1-1LJA1

Nazwa kierunku Administracja, studia stacjonarne

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Prawa

Język przedmiotu Język angielski

Rok studiów/ semestr Rok studiów/semestr (numer semestru): rok 1, semestr 1 i 2

Rok akademicki 2016/2017

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć Liczba godzin:60 w formie stacjonarnej

Ćwiczenia

Liczba punktów ECTS 4

Prowadzący I sem. - dr Halina Bieluk, mgr Ewa Wyszczelska 2 sem. - mgr Julia Żylińska

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji K_U13- Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla administracji, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium (test kontrolny); test cząstkowy; esej/wypracowanie; referat; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

1. Regularna obecność na zajęciach – bez usprawiedliwienia można opuścić dwa zajęcia w semestrze

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca własna studenta (odrabianie prac domowych, przygotowanie do zajęć i prac kontrolnych)

4. Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych z zakresu realizowanego programu.

5. Zdanie egzaminu końcowego po dwóch latach nauki.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2012

Cullen P., Cambridge Vocabulary for IELTS advanced, Cambridge University Press, 2012

Latham – Koenig Ch., Oxenden C., English File intermediate, OUP, 2013

Latham – Koenig Ch., Oxenden C., English File advanced, OUP, 2010

O' Driscoll J., Britain, Oxford 2011

Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, Express Publishing, 2011

Taylor J., Zeter J., Career Paths: Business English, Express Publishing, 2011

Evans V. Dooley J. Patel C.K., Career Paths: Finance, Express Publishing, 2012

Gairns R., Redman S., Oxford Word Skills advanced, Oxford, 2011

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2008

de Chazal E. & McCarter S., Oxford EAP, Oxford, 2012

zasoby internetowe:

www.englishgrammarsecrets.com

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.pearsonlongman.com/summit2e/members/level2/sample-units/unit10-student-edition.pdf

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net , www.cnn.com, www.theguardian.com, itp.

Treści programowe

Ćwiczenia / Konwersatoria Liczba godzin

1. Przedstawianie się.

Mówienie o sobie – swoich zainteresowaniach, wykształceniu, ewentualnym doświadczeniu zawodowym, powodach i oczekiwaniach dotyczących nauki języka obcego. 2

2. Edukacja i studia

Systemy szkolnictwa w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz USA.

Różne typy szkół i nazwy przedmiotów.

Moja uczelnia, nazwy wydziałów i kierunków, stopnie naukowe.

Organizacja roku akademickiego, system rekrutacji na studia.

Podstawowe terminy związane ze studiowaniem.

Wynajmowanie mieszkania. 4

3. Media i środki komunikacji

Prasa, radio, telewizja, bieżące wydarzenia w kraju i na świecie.

Komputer – Internet. 4

4. Problemy współczesnego świata

Globalizacja, ekologia, migracja, problemy demograficzne, rasizm, konflikty etniczne, terroryzm, wielokulturowość, stereotypy narodowościowe, itp. 8

5. Praca

Stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę.

Niezbędne dokumenty (list motywacyjny i CV).

Rozmowa kwalifikacyjna.

Przebieg kariery.

Cechy charakteru i kwalifikacje predestynujące do określonych zawodów.

Zmiany na rynku pracy. 4

6. Świat wokół nas

Klimat i pogoda.

Ochrona środowiska naturalnego człowieka. 2

7. Zagadnienia specjalistyczne

Systemy polityczne i funkcjonowanie państwa.

Organy administracji publicznej. Struktura i kompetencje organów administracyjnych.

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa administracyjnego.

Działy i źródła prawa międzynarodowego. Organy ONZ.

Prawa i wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela. Deklaracja Praw Człowieka.

Podstawowe terminy związane z organizacją ochrony środowiska naturalnego.

Podstawowe pojęcia prawa pracy: umowa o pracę, bezpieczeństwo i higiena pracy, dyskryminacja w sferze zatrudnienia.

Ochrona własności intelektualnej.

Organizacje międzynarodowe.

Organizacje pozarządowe.

Wspólnota Europejska. Członkostwo w Unii Europejskiej. Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej.

Systemy policyjne.

Referat, wykład, dyskusja, prezentacja – umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej.

Sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań.

Kształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych. 36

Założenia i cele przedmiotu

Treści kształcenia: Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i przekładu tekstów specjalistycznych.

Efekty kształcenia: bierna i czynna znajomość języka angielskiego – ogólnego i specjalistycznego

……………………………….

Literatura:

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2012

Cullen P., Cambridge Vocabulary for IELTS advanced, Cambridge University Press, 2012

Latham – Koenig Ch., Oxenden C., English File intermediate, OUP, 2013

Latham – Koenig Ch., Oxenden C., English File advanced, OUP, 2010

O' Driscoll J., Britain, Oxford 2011

Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, Express Publishing, 2011

Taylor J., Zeter J., Career Paths: Business English, Express Publishing, 2011

Evans V. Dooley J. Patel C.K., Career Paths: Finance, Express Publishing, 2012

Gairns R., Redman S., Oxford Word Skills advanced, Oxford, 2011

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2008

de Chazal E. & McCarter S., Oxford EAP, Oxford, 2012

zasoby internetowe:

www.englishgrammarsecrets.com

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.pearsonlongman.com/summit2e/members/level2/sample-units/unit10-student-edition.pdf

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net , www.cnn.com, www.theguardian.com, itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.