Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS1-1PAD Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

I. Administracja publiczna

II. Prawo administracyjne

III. Stosunek administracyjnoprawny

IV. Formy działania administracji publicznej

V. Kontrola administracji publicznej

VI. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji publicznej

VII. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego materialnego

Pełny opis:

I. Administracja publiczna ( 2godz.)

- zakres pojęciowy administracji publicznej

- cechy administracji publicznej i jej postacie

II. Prawo administracyjne (13 godz.)

- pojęcie prawa administracyjnego i próba określenia granic między prawem administracyjnym a innymi gałęziami prawa,

- podział prawa administracyjnego: prawo ustrojowe, prawo materialne, prawo procesowe,

- europeizacja prawa administracyjnego,

- źródła prawa administracyjnego.

III. Stosunek administracyjnoprawny ( 4 godz.)

- pojęcie stosunku administracyjnoprawnego i jego cechy,

- elementy stosunku administracyjnoprawnego,

- nawiązywanie stosunków administracyjnoprawnych,

- klasyfikacja stosunków administracyjnoprawnych.

Iv. Formy działania administracji publicznej (17 godz.)

- zagadnienia wstępne i zasady działania administracji publiczne

• zakres pojęciowy prawnych form działania administracji,

• podział prawnych form działania administracji publicznej.

• zasada zaufania w działaniach administracji.

• zasada praworządności działania organów administracji,

• zasada efektywności działania administracji,

• zasada jawności działania administracji,

- czynności administracyjnoprawne - prawne jako formy działania administracji publicznej

• akty normatywne,

• akty generalne stosowania prawa,

• akty administracyjne,

• akty egzekucyjne będące czynnościami prawnymi,

• wewnętrzne akty administracji publicznej: akty tworzące normy ogólne, akty planowania, polecenia służbowe.

- działania społeczno – organizatorskie jako formy działania administracji publicznej

- czynności materialno - techniczne jako formy działania administracji publicznej

- poświadczenia jako formy działania administracji publicznej

- czynności cywilno - prawne jako forma działania administracji publicznej

- inne formy działania administracji publicznej

• umowa administracyjna

• ugoda administracyjna,

• porozumienie administracyjne,

• przyrzeczenie jako rodzaj oświadczenia organu administracji,

IV. Prawna organizacja administracji ( 16 godz.)

- pojęcie i klasyfikacja organów administracji,

- pojęcia kompetencji i zadania administracji publicznej,

- centralne organy administracji,

• Prezydent

• Rada Ministrów

• Prezes Rady Ministrów

• Ministrowie

• Centralne organu administracji rządowej

- Administracja rządowa w województwie

• Wojewodowie jako organy administracji rządowej w województwie

• Wojewódzka administracja zespolona

• Terenowe organy rządowej administracji niezespolonej

- Samorząd terytorialny

• Gmina – pojęcie, zadania i władze

• Powiat - pojęcie, zadania i władze

• Województwo - pojęcie, zadania i władze

V. Kontrola administracji publicznej ( 4 godz.)

- pojęcie i zadania kontroli

- podziały kontroli

- system kontroli administracji publicznej

• Kontrola sprawowana przez parlament

• Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli

• Kontrola sprawowana przez sądy

• Kontrola prokuratorska

• Kontrola instancyjna

• Kontrola resortowa

• Kontrola międzyresortowa

• Pozostałe formy kontroli administracji

VI. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji publicznej ( 2 godz.)

- zakres podmiotowy

- odpowiedzialność za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie władzy publicznej,

- odpowiedzialność za szkodę spowodowaną legalnymi działaniami władzy publicznej

VII. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego materialnego ( 4 godz.)

Literatura:

1. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009

2. E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2009,

3. Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited 2010,

4. L. Dziewiecka – Bokun, Umowy w administracji, Kolonia Limited 2008.

Efekty uczenia się:

Założeniem, realizowanym w ramach nauki treści programowych z zakresu prawa administracyjnego będzie nabycie przez studentów administracji wiedzy w zakresie kluczowych instytucji tej gałęzi prawa. Stanowić je będzie także przyswojenie reguł stosowania norm prawa administracyjnego, a także prawa cywilnego, w przypadku tego ostatniego w zakresie wykorzystywanym w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Celem przekazania treści przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy w zakresie konstrukcji prawa administracyjnego, a także umiejętność posługiwania się aktami prawnymi z zakresu prawa administracyjnego w praktyce, w tym umiejętności wykładni norm tam zawartych.

Metody i kryteria oceniania:

do wyboru egzamin ustny lub pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.