Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS1-2POA Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Nazwa kierunku studiów

Administracja

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia.

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne.

Kod przedmiotu

0700-AS1-2POA

Język przedmiotu

polski

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy

Rok studiów /semestr

Rok studiów: 2, Semestr: IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Logika – umiejętność logicznego kojarzenia faktów oraz wyrażania myśli, konstruowanie argumentów

Retoryka – podstawowa umiejętność wysławiania się i wypowiadania się

Wstęp do nauki o prawie – podstawowa wiedza o języku prawnym i prawniczym, konstrukcja normy prawnej, znajomość dyrektyw interpretacyjnych

Prawo konstytucyjne – znajomość źródeł prawa oraz źródeł prawa administracyjnego, wiedza o ustroju organów władzy publicznej

Prawo administracyjne – znajomość podstawowych pojęć prawa administracyjnego, siatki pojęć prawa administracyjnego, rozumienie podmiotowych i przedmiotowych obszarów kompetencyjnych w administracji

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Liczba godzin: 90

Wykład: 60

Ćwiczenia: 30

Założenia i cele przedmiotu

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. systemu procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej oraz roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia, zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu.

Cel sprowadza się do osiągnięcia stanu, którym student będzie rozumiał ogólne postępowanie administracyjne i zasady jego funkcjonowania oraz będzie znał przykłady prawidłowego jego zastosowania w praktyce, co w połączeniu z zadaniami realizowanymi na ćwiczeniach, pozwoli mu na zastosowanie uzyskanych umiejętności w praktyce.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, prezentującej wszelkie niezbędne schematy i rysunki

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu

Wykład – egzamin ustny

Ćwiczenia – zaliczenie: kolokwium pisemne

Symbol (numer)

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

zna podstawową terminologię właściwą dla administracji

zna istotę i elementy stosunku administracyjnoprawnego oraz zna rządzące nim prawidłowości

ma wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa

K_W02

K_W05

K_W08

potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją rozumiejąc jej rolę w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa

analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z zakresu administracji rządowej i samorządowej i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia

K_U04

K_U09

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K02

K_K03

K_K04

Punkty ECTS

9 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności, np. :

Liczba godzin, np. :

Udział w wykładach

60

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.)

30

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

20

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego

5

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej

Rozwiązywanie kazusów

30

Zapoznanie się z symulacjami rozpraw

20

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

33

Realizacja zadań projektowych

Przygotowanie do egzaminu

25

Egzamin

2

Inne (wymienić jakie)

Razem: 225

(odpowiada .........9....... pkt ECTS)**

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

125

odpowiada .....5........ pkt ECTS***

o charakterze praktycznym

50

odpowiada 2 pkt ECTS****

Data opracowania:

23.04.2012

dd.mm.rrrr

Koordynator przedmiotu:

dr Robert Suwaj..

tytuł/stopień, imię i nazwisko

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.