Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN2-1LB Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii nauk prawnych związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii nauk prawnych związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Pełny opis:

Język rosyjski

Jednostka - Wydział Prawa

Kierunek - Bezpieczeństwo Narodowe

Studia drugiego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia niestacjonarne

Kod przedmiotu - 0700-BN2-1LB

Przedmiot obowiązkowy. MK_6.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

I rok/I semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, egzaminu: 28 godz.; udział w konsultacjach: 1 godz.; udział w egzaminie: 1 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 h = 1,1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 28 h = 0,9 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

K_U12: Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla bezpieczeństwa narodowego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

K_K01: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K06: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testu pisemnego oraz wypowiedzi ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny po I semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.