Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia bezpieczeństwa Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN2-1LI Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia bezpieczeństwa Polski
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia 0700-BN1-1AJ
Historia sił zbrojnych 0700-BN1-1AB
System bezpieczeństwa narodowego 0700-BN1-1AR

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z problematyką historii bezpieczeństwa Polski, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ustrojowej Rzeczypospolitej szlacheckiej i jej wpływu na bezpieczeństwo Polski. Celem zajęć jest m.in. usystematyzowanie wiedzy o organach rządowych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz ich historycznej ewolucji, a także pogłębienie teoretycznej oceny zjawisk zachodzących w wybranych obszarach bezpieczeństwa narodowego

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z procesem powstania i ewolucji systemu bezpieczeństwa państwa polskiego od początków państwowości do końca okresu Polski Ludowej. Prezentacja struktury i przekształceń instytucji tworzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polski. Ukazanie rozwoju sił zbrojnych oraz ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznego. Omówienie procesu powstania i rozwoju aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na genezę instytucji policji w Polsce. Przekazanie wiedzy z zakresu struktury organizacyjnej i funkcjonowania policji politycznej oraz instytucji wywiadu i kontrwywiadu II RP i Polski Ludowej.

Pełny opis:

1. Organizacja bezpieczeństwa i porządku w Polsce piastowskiej i w okresie monarchii stanowej.

2. Władze policyjne Rzeczypospolitej szlacheckiej.

3. Służby policyjne w Polsce w dobie reform ustrojowo-politycznych w drugiej połowie XVIII wieku.

4. Administracja porządku i bezpieczeństwa w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim.

5. Ustrój administracji II Rzeczypospolitej. Administracja spraw wewnętrznych.

6. Rola i miejsce Policji Państwowej w systemie polityczno-prawnym II RP. Służby specjalne II Rzeczypospolitej.

7. Model bezpieczeństwa wewnętrznego Polski Ludowej

8. Ewolucja pozycji ustrojowej i zakresu kompetencji resortu spraw wewnętrznych po II wojnie światowej

Literatura:

. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej, Szczytno 2012.

A . Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2012.

A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764 – 1990, Warszawa 2015.

A. Misiuk, Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2008,

P.Majer, Ustawy polskiej policji (1791 – 1990). Żródła z komentarzem, Szczytno 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- posiada usystematyzowaną wiedzę o organach rządowych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz ich historycznej ewolucji - K_W03;

- ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych organów stojących na straży bezpieczeństwa państwa i o ich historycznej ewolucji – K_W10.

Umiejętności:

Student:

- posiada umiejętność samodzielnego rozumienia i analizowania oraz pogłębionej teoretycznej oceny zjawisk zachodzących w wybranych obszarach bezpieczeństwa narodowego, rozszerzoną o umiejętność teoretycznej oceny z zastosowaniem metody badawczej – K_U09

Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – K_K01;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – pierwszy termin

Egzamin pisemny – drugi termin

Możliwy termin zerowy egzaminu w formie pisemnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.