Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka prowadzenia zajęć w szkole wyższej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-2MPZSW Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka prowadzenia zajęć w szkole wyższej
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założenia: doktorant (absolwent studiów III stopnia) uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cele przedmiotu - zdobycie/uzyskanie przez doktoranta:

wiedzy z zakresu nowoczesnych tendencji w dydaktyce szkoły wyższej,

wiedzy w zakresie teorii procesu kształcenia akademickiego,

wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej,

kompetencji społecznych w zakresie odpowiedzialności nauczyciela za planowanie, realizację oraz kontrolę i ocenę efektów procesu kształcenia

Zakres treści:

Dydaktyka szkoły wyższej – terminologia i teoria procesu kształcenia;

Organizacja procesu dydaktycznego: planowanie, realizacja, kontrola i ocena efektów uczenia się studentów; ewaluacja procesu kształcenia;

Jakość kształcenia – pojęcie, koncepcje teoretyczne, uwarunkowania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: rok II, sem.3 i 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dyd. z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 20 godz., ćwiczenia 25 godz.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, metody problemowe, krótkie prezentacje studentów ze wskazaniem tez do dyskusji, metody aktywizujące, praca w grupach, wykonanie zadań przedmiotowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności:

Udział w wykładach – 20 godz.

Udział w ćwiczeniach – 25 godz.

Przygotowanie do zajęć – 30 godz.

Dokończenie lub opracowanie w domu zadań przedmiotowych – 5

Opracowanie sylabusa – 10 godz.

Opracowanie scenariusza zajęć – 5 godz.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i tez do dyskusji – 15 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 10 godz.

Razem: 125 (odpowiada 5 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 50 godz. (2 pkt ECTS)

Nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela, w tym praktycznie - 75 godz. (3 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bereźnicki F., Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej, Szczecin 2009.

Denek K., Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty, Poznań 2011.

Jaskot K., (red.) Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, Szczecin 2006.

Krajewska A., Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli akademickich i studentów a jakość kształcenia na przykładzie studiów pedagogicznych, Białystok 2016.

Krajewska A., Jakość kształcenia uniwersyteckiego – ujęcie pedagogiczne, Białystok 2004.

Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymogami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa wyższego?, MNSzW, Warszawa 2011.

Ledzińska M., Czarniawska E., Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Warszawa 2011.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2007.

Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca:

Hejwosz D., Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, Kraków 2010.

Kostkiewicz J., Domagała-Kręcioch A., Szymański M., (red.) Szkoła wyższa w toku zmian, Kraków 2011.

Fry H., Ketteridge S., Marshall S., A Handbook for Teaching & Learning in Higher Education, London and New York, 2008.

http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/A%20Handbook%20for%20Teaching%20and%20Learning%20in%20Higher%20Education%20Enhancing%20academic%20and%20Practice.pdf.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się - kształcenia (kierunkowe):

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

SD_WK06 – Zasady tworzenia i działania zespołów badawczych i dydaktycznych, a także rolę lidera takiego zespołu

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

SD_UO02 – Zaplanować proces realizacji zarówno zadań dydaktycznych, jak i badawczych, w tym umie wyznaczyć służące temu środki (metody i techniki badawcze) oraz uzasadnić adekwatność ich zastosowania

SD_UU02 – Praktycznie posługiwać się metodami dydaktycznymi nowoczesnymi technikami nauczania, prowadząc zajęcia na wyższej uczelni

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do: uznania znaczenia kreatywności, przedsiębiorczości, innowacyjności

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

Wykład – zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i wyniku kolokwium ustnego z zakresu materiału realizowanego na wykładach - 50% oceny końcowej;

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę na podstawie:

obecności na zajęciach i stopnia aktywności doktoranta na zajęciach;

przygotowania prezentacji na wybrany temat; przygotowanie wstępnej wersji sylabusa i konspektu zajęć - 50% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krajewska
Prowadzący grup: Anna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia: doktorant uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej oraz dokonywania ich ewaluacji

Cele przedmiotu:

zdobycie/uzyskanie przez doktoranta:

wiedzy z zakresu nowoczesnych tendencji w dydaktyce szkoły wyższej,

wiedzy w zakresie teorii procesu kształcenia akademickiego,

wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej,

kompetencji społecznych w zakresie odpowiedzialności nauczyciela za planowanie, realizację oraz kontrolę i ocenę efektów procesu kształcenia

Zakres treści:

Dydaktyka szkoły wyższej – terminologia i teoria procesu kształcenia;

Organizacja procesu dydaktycznego: planowanie, realizacja, kontrola i ocena efektów uczenia się studentów; ewaluacja procesu kształcenia;

Jakość kształcenia – pojęcie, koncepcje teoretyczne, uwarunkowania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: rok II, sem.3 i 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dyd. z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 20 godz., ćwiczenia 25 godz.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, metody problemowe, krótkie prezentacje studentów ze wskazaniem tez do dyskusji, metody aktywizujące, praca w grupach, wykonanie zadań przedmiotowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności:

Udział w wykładach – 20 godz.

Udział w ćwiczeniach – 25 godz.

Przygotowanie do zajęć – 30 godz.

Dokończenie lub opracowanie w domu zadań przedmiotowych – 5

Opracowanie sylabusa – 10 godz.

Opracowanie scenariusza zajęć – 5 godz.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i tez do dyskusji – 15 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 10 godz.

Razem: 125 (odpowiada 5 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 50 godz. (2 pkt ECTS)

Nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela, w tym praktycznie - 75 godz. (3 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bereźnicki F., Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej, Szczecin 2009.

Denek K., Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty, Poznań 2011.

Jaskot K., (red.) Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, Szczecin 2006.

Krajewska A., Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli akademickich i studentów a jakość kształcenia na przykładzie studiów pedagogicznych, Białystok 2016.

Krajewska A., Jakość kształcenia uniwersyteckiego – ujęcie pedagogiczne, Białystok 2004.

Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymogami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa wyższego?, MNSzW, Warszawa 2011.

Ledzińska M., Czarniawska E., Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Warszawa 2011.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2007.

Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca:

Hejwosz D., Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, Kraków 2010.

Kostkiewicz J., Domagała-Kręcioch A., Szymański M., (red.) Szkoła wyższa w toku zmian, Kraków 2011.

Fry H., Ketteridge S., Marshall S., A Handbook for Teaching & Learning in Higher Education, London and New York, 2008.

http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/A%20Handbook%20for%20Teaching%20and%20Learning%20in%20Higher%20Education%20Enhancing%20academic%20and%20Practice.pdf.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.