Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne technologie kształcenia studentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-2NTKS Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie kształcenia studentów
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
przedmiot z innego kierunku

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu:

Założenia: doktorant (absolwent studiów III stopnia) po pozytywnym ukończeniu zajęć uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do samodzielnego prowadzenia badań z zakresu nauk prawnych (w ramach wybranej przez siebie specjalizacji), tj. uzyskuje kompetencje w przedmiocie samodzielnego organizowania, prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia.

Cele przedmiotu - zdobycie/uzyskanie przez doktoranta (absolwenta studiów III stopnia):

1. Wiedzy na temat nowoczesnych technologii kształcenia wykorzystywanych przez studentów w badaniach i dydaktyce,

2. Wiedzy na temat zasad funkcjonowania wspólnej przestrzeni edukacyjnej,

3. Rozumienia zasad oraz umiejętności dokonania konceptualizacji oraz operacjonalizacji pojęć,

4. Umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania się oraz testowania aplikacji interaktywnych dla edukacji w badaniach własnych,

5. Wiedzy w zależności od rodzaju badań i stosowanych metod badawczych,

6. Wiedzy w zakresie zasad realizacji badań opartych na wykorzystaniu edukacji zdalnej oraz narzędzi mobilnych.

7. Świadomości odnośnie do niezbędności ciągłego i systematycznego samokształcenia w zakresie wybranej dyscypliny.

Skrócony opis:

Opanowanie przez doktoranta umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia badań naukowych oraz wykorzystania podstawowych umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii kształcenia: tworzenie i wykorzystanie interaktywnych prezentacji multimedialnych oraz ksztalcenia zdalnego z pomocą platformy e-learningowej.

Pełny opis:

Wykład:

1. Kwestie organizacyjne – zasady obowiązujące na zajęciach, wymogi oraz kryteria oceny (1 godz.)

2. Zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w dydaktyce i badaniach naukowych. Innowacje w edukacji (3 godz.)

3. Multimedia w kształceniu. Metody tworzenia prezentacji (aplikacji) multimedialnych i ich elementy składowe - logika prezentacji - elementy przekazu multimedialnego (3 godz.)

4. Wykorzystanie ICT w doskonaleniu badań naukowych i rozwoju zawodowym (2 godz.)

5. Interaktywne formy nauczania – testy, gry edukacyjne, animacje, symulacje, mapy myśli (prezentacje) (1 godz.)

6. Wykorzystanie metody – WebQuest oraz metody projektów w dydaktyce i nowoczesnym kształceniu (2 godz.)

7. Nowoczesne metody i techniki kształcenia na odległość (2 godz.)

8. Modele kształcenia zdalnego, e-learning, b-learning, m-learning – podobieństwa i różnice (2 godz.)

9. Platformy e-learningowe wykorzystywane w edukacji zdalnej np. Moodle, OLAT, Blackboard (1 godz.)

10. Systemy zarządzania treścią w e-edukacji. Narzędzie wspierające proces kształcenia – wirtualne konsultacje (czat, forum), wideokonferencje, wirtualne wykłady (BigBlueButton, Skype)(2 godz.)

11. Internet jako źródło informacji i pomocy naukowych. Zastosowanie mediów społecznościowych w edukacji (1 godz.)

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Technologia Informacyjno-Komunikacyjna – zaawansowane korzystanie z edytorów teksu oraz programów do tworzenia prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi, ISpring Free) (4 godz.)

2. Wykorzystanie aplikacji do tworzenia interaktywnych materiałów multimedialnych (capturing ekranu monitora, wideoklipów, dźwięków) oraz gier edukacyjnych, animacji, symulacji, map myśli, interaktywnych krzyżówek i e-booków - (np. CamStudio, AviScreen Clasic, Wink, Audacity, Liveswift Lite, EclipseCrossword, Quandary i inne) (4 godz.)

3. Przygotowanie projektu edukacyjnego metodą WebQuest / prezentacji multimedialnej (2 godz.)

4. Instalacja (założenie konta) i konfiguracja platformy e-learningowej opartej o system Moodle na serwerze (np. gnomio.com) (2 godz.)

5. Praca na platformie zdalnego nauczania Moodle – narzędzia administracyjne kursu, kategoryzacje kursów, przygotowywanie własnego kursu (3 godz.)

6. Praca na platformie zdalnego nauczania Moodle - metody zamieszczania na platformie własnych e- materiałów dydaktycznych (tekst, grafika, multimedia). Poznanie zasobów i składowych kursu (etykieta, książka, plik, strona, lekcja, pakiet SCORM, itp.) (4 godz.)

7. Prowadzenie forum dyskusyjnego na platformie. Praca w grupach w zdalnym nauczaniu; praca wspólna na platformie e-learningowej

(2 godz.)

8. Konstruowanie testów samosprawdzających przyswojenie wiedzy na platformie e-learningowej (moduł Quiz) (2 godz.)

9. Wykorzystanie narzędzi do pracy synchronicznej na platformie e-learningowej Moodle (2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bednarek J.: Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ISBN-13 978-83-0114-833-1

2. Wieczorkowska A.: Multimedia. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2008, seria: Podręczniki akademickie, tom serii: 30, ISBN 978-83-89244-67-5

3. Zimek R., SwiSHmax – animacje Flash – jakie to proste, Mikom , Warszawa 2007

4. K.Jeffay, H.Zhang: Readings In Multimedia Computing And Networking. Elsevier (Imprint: Morgan Kaufmann), 2001. ISBN-13: 978-1-55860-651-7

5. Skarbek K. (red.): Multimedia - Algorytmy i standardy kompresji, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

6. David Morris, Tworzenie stron WWW we Flashu. Projekty, Wydawnictwo Helion, 2005

7. H.M.Blanken, A.P.de Vries, H.E.Blok, L.Feng (Eds.): Multimedia Retrieval. Springer, Series: Data-Centric Systems and Applications, 2007, ISBN: 978-3-540-72894-8

8. Danowski B., Komputerowy montaż wideo – ćwiczenia praktyczne, Helion Gliwice 2006

9. Sokół R., MP3 i DivX – ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2002

10. S. McGloughlin: Multimedia: concepts and practice, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA, 2001

11. V. Subrahmanian, Principles of Multimedia Database Systems, MK 1998

12. Tadeusiewicz R., Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego [w] Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Kraków 2000.

13. Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość, Wyd. PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

NTKS_W1 - zna podstawowe zasady stosowania zróżnicowanych metod badawczych oraz wybranych metod opisu i technik pozyskiwania danych, wie w jaki sposób je dobierać, uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowe - K_W02, K_W03

NTKS_W2 - posiada wiedzę dotyczącą celu, metod i zasad prowadzenia zajęć z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu informacji oraz technik nauczania na odległość z wykorzystaniem w pracy naukowej w aspektach nauk społecznych i prawnych - K_W04

Umiejętności:

NTKS_U1 - posiada umiejętności dotyczące przygotowania badań, potrafi samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę, tj. z uwzględnieniem krytycznej analizy jej przydatności i skuteczności - K_U01

NTKS_U2 - potrafi zaplanować proces badawczy, wie jakimi przesłankami kierować się w doborze próby oraz metod badawczych, by cel badań został zrealizowany - K_U10

NTKS_U3 - zna podstawową terminologię dotyczącą zagadnień nowoczesnych technologii kształcenia, wie w jaki sposób formułować pytania badawcze, weryfikować wiedzę - K_U11

Kompetencje społeczne:

NTKS_K1 - potrafi samodzielnie planować realizację badań społecznych (socjologicznych), posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem na wyższym poziomie - K_K03

NTKS_K2- ma świadomość oraz potrafi uzupełniać i doskonalić na wyższym poziomie nabytą wiedzę i umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym - K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

wykład – prezentacje przedstawione przez prowadzącego; dyskusja, w tym dyskusja panelowa na zadany temat; analiza poszczególnych technologii kształcenia oraz efektywnych sposobów ich realizacji;

ćwiczenia - praca zespołowa lub indywidualna: prezentacje przedstawiane przez doktorantów; konsultacje; wykorzystanie edukacji zdalnej w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład, ćwiczenia lab. – zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Półjanowicz
Prowadzący grup: Wiesław Półjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.