Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium2-Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-2SEMPA Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium2-Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Zdobycie pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów wyboru problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Skrócony opis:

Zdobycie pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów wyboru problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów: 2

Semestr: III i IV

Metody dydaktyczne: seminaria, konsultacje

Punkty ECTS: 1,5

Bilans nakładu pracy studenta - udział w seminariach 24 godz., przygotowanie do zajęć 12,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co

odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 12,5 godz., co odpowiada 0,5 pkt

ECTS.

Literatura:

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W02 - posiada zaawansowaną wiedzę na temat: typów (rodzajów) i zasad funkcjonowania systemów i dyscyplin prawnych, przyczynach i znaczeniu ich ewolucji, zasadach stosowania zróżnicowanych metod badawczych, w tym w poszczególnych dziedzinach prawa

K_W03 - posiada znacząco pogłębioną wiedzę o wybranej przez siebie gałęzi prawa; o systemie wartości, którym dana gałąź prawa ma służyć oraz o metodzie regulowania stosunków społecznych nią objętych, ma wiedzę wyższego poziomu o zasadach wykładni prawa (w tym z zakresu wybranej dziedziny) oraz argumentacji prawniczej

K_W04 - posiada zaawansowaną wiedzę na temat konstrukcji wybranych instytucji prawnych (ich ewolucji, celów i znaczenia oraz zasad funkcjonowania w praktyce)

K_W11 - posiada pogłębioną wiedzę o metodologii nauk prawnych, zasadach przygotowywania i realizacji pracy badawczej (w tym o formach organizowania

pracy badawczej); bardzo dobrze zna wymogi dotyczące przewodów doktorskich; ma zaawansowaną wiedzę o stosowaniu reguł techniki pisarskiej w zależności od rodzaju utworu i będących jego podstawą metod badawczych

Umiejętności:

K_U01 - bardzo dobrze potrafi interpretować regulacje prawne z wybranej gałęzi prawa przy użyciu zasad wykładni prawa oraz argumentów prawniczych; umie wskazać i rozpoznać znaczenie zależności pomiędzy normami prawnymi

K_U02 - potrafi oceniać adekwatność (także w kontekście społecznym) zarówno analizowanych w wybranym obszarze rozwiązań prawnych, jak i dotychczasowych

poglądów (doktryny, judykatury) w tym zakresie

K_U03 - umie analizować przyczyny i motywy (konieczności lub braku takiej konieczności) danych zachowań, w tym: ustanawiania nowych przepisów prawnych i/lub dokonywania ich zmian i formułować na tej podstawie wnioski, które łącznie z posiadaną wiedzą teoretyczną służą określaniu przewidywań zachowań społecznych w określonej dziedzinie

K_U04 - dokonując wielopłaszczyznowej analizy określonych instytucji prawnych z wybranej gałęzi prawa potrafi wskazywać istniejące w tym obszarze systemy klasyfikacyjne lub typologiczne oraz proponować inne niż dotychczasowe reguły w ich zakresie

K_U05 - potrafi, w oparciu o adekwatne przesłanki, sformalizować główny cel badań naukowych oraz służące jego realizacji cele szczegółowe; posiada umiejętności dotyczące przygotowania, realizacji i analizy badań naukowych

K_U06 - umie, w oparciu o analizę funkcjonowania wybranych instytucji prawnych oraz dotychczasowego dorobku badawczego w ich zakresie, sformułować hipotezy badawcze, które skorelowane są z celami planowanych badań naukowych

K_U07 - potrafi zaplanować proces realizacji zarówno zadań dydaktycznych, jak i badawczych, w tym umie wyznaczyć służące temu środki (metody i techniki badawcze) oraz uzasadnić adekwatność ich zastosowania

K_U08 - potrafi, z wykorzystaniem wielopłaszczyznowej analizy zjawisk społecznych, argumentować i zaproponować rozwiązanie problemu badawczego dotyczącego funkcjonowania wybranej instytucji prawnej, z zastosowaniem poprawnych metod weryfikacji hipotez badawczych

K_U09 - posiada umiejętność biegłego posługiwania się argumentacją i terminologią z zakresu nauk prawnych, a także nauk socjologicznych, ekonomicznych i filozofii w zakresie dotyczącym prowadzonych badań oraz adekwatnego jej stosowania (w zależności od formy i zakresu przygotowywanej prezentacji)

K_U10 - umie dostosować metody i techniki prezentacji pisemnej omawianych zagadnień oraz konstrukcję wywodu do typu/rodzaju i charakteru przygotowywanego utworu naukowego (artykuł, glosa, referat, rozprawa doktorska)

K_U11 - umie przygotować i prezentować ustne wystąpienia z

zakresu wybranej dyscypliny naukowej, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju oraz celu prezentacji (wygłoszenie referatu, głos w dyskusji, wygłoszenie wykładu albo prowadzenie zajęć konwersatoryjnych lub ćwiczeniowych)

Kompetencje społeczne:

K_K01 - potrafi samodzielnie formułować zasadnicze cele badań naukowych z zakresu wybranej gałęzi prawa oraz planować ich realizację w zależności od obranego rodzaju projektu badawczego

K_K02 - potrafi, występując w różnych rolach, współdziałać z innymi osobami (w tym naukowcami) przy opracowywaniu nowych projektów badawczych dotyczących funkcjonowania wybranych instytucji prawnych lub/i ich realizacji

K_K03 - potrafi, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej adekwatnie (tj. w zależności od formy i rodzaju komunikowania się) przekazywać uzyskany zasób wiedzy oraz wyniki własnych badań naukowych

K_K04 - ma świadomość konieczności upowszechniania badań naukowych, które prowadzi lub w których współuczestniczy, ich konfrontacji z wynikami badań innych naukowców

K_K05 - jest przekonany o potrzebie i konieczności prowadzenia badań naukowych z zakresu wybranej dyscypliny prawniczej z zastosowaniem innych nauk społecznych (przede wszystkim socjologii); ma świadomość dokonywania się zmian w życiu społecznym, i co za tym idzie – konieczność stałego uzupełniania i doskonalenia posiadanych kompetencji

K_K07 - projektuje oraz realizuje ogólne lub szczegółowe zadania badawcze z zastosowaniem całości zdobytej wiedzy i umiejętności, nie pomijając rozpoznawania tych zagadnień, które nie potwierdzają (bądź są

sprzeczne z przyjętymi hipotezami badawczymi); ma świadomość, że rzetelnie prowadzone badania naukowe są podstawą rozwoju nauki

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prezentowanych wyników kolejnych etapów badań naukowych, w tym postępów prac nad rozprawą doktorską, z uwzględnieniem pisemnego sprawozdania doktoranta z jego pracy naukowo-badawczej w danym roku; obserwacja podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kijowski
Prowadzący grup: Dariusz Kijowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.