Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawna ochrona pokrzywdzonego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KN2-1PRP Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawna ochrona pokrzywdzonego
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo karne, cz. I - Nauka o przestępstwie 0700-KN1-2PKP
Typologia przestępstw 0700-KN2-1TPR

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze międzynarodowymi standardami ochrony praw ofiar przestępstw oraz ich realizacją w prawie polskim, a także umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy w przyszłej pracy.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na węzłowych zagadnieniach dotyczących ofiary przestępstwa oraz jej pozycji w procesie karnym. Student pozna ewolucję standardów europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw oraz obowiązujący stan prawny zarówno w świetle prawa krajowego, jak i prawa europejskiego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka ochrony pokrzywdzonego (świadka) w procesie karnym, przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków oraz instytucja mediacji.

Pełny opis:

1. Definicja i typologie ofiar przestępstw. Rola ofiary w genezie przestępstwa - 2 h

2. Wiktymologiczne uwarunkowania pozycji ofiar przestępstw w procesie karnym - 1 h

3. Ewolucja standardów europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw- 1 h

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW i jej wdrażanie w państwach europejskich - 2 h

5. Mediacja: zasady i znaczenie w procesie karnym - 2h

6. Prawa pokrzywdzonego jako strony w polskim procesie i prawie karnym- 2h

7. Prawa ochronne pokrzywdzonego/świadka w postępowaniu karny- 2h

8. Problematyka przesłuchiwania małoletnich ofiar i świadków - 2h

9. Kompensacja ofiarom przestępstw- 2h.

Metody dydaktyczne:

Podstawową metodą jest wykład, w trakcie którego następuje analiza aktów prawnych, orzecznictwa oraz literatury. Metody uzupełniające to udział w konsultacjach.

Literatura:

1. C. Kulesza, Wiktymologia procesowa, Temida 2, Białystok 2020

2. E. Bieńkowska, Wiktymologia, Wolters Kluwer 2918.

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz, red. nauk. E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business 2014,

4. A. Budzyńska, O. Trocha, Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym, red. nauk. L. Mazowiecka, Warszawa Wolters Kluwer 2015,

5. Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar, red. nauk. L. Mazowiecka, Warszawa Wolters Kluwer 2016.

6. C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne, (§§ 19-21, 38), Warszawa C.H. Beck 2020

Efekty uczenia się:

Wiedza:

a) ma rozszerzoną wiedzę na temat interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej

b) ma pogłębioną wiedzę o roli organów i instytucji państwowych (w tym organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości), organizacji społecznych i jednostek w rozwiązaniu problemów społecznych

c) zna w sposób pogłębiony instrumenty reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposoby reagowania przez organy na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości oraz jej następstw

Umiejętności:

a) sprawnie posługuje się normami, w szczególności z zakresu prawa karnego, cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego, gospodarczego, międzynarodowego oraz regułami zawodowymi i etycznymi dotyczącymi pracowników prywatnego lub publicznego sektora bezpieczeństwa

b) potrafi dokonać oceny normatywnej i etycznej zachowań ludzkich w celu rozwiązania konkretnego problemu społecznego

Kompetencje społeczne:

a) potrafi prawidłowo dokonać ilościowej i jakościowej charakterystyki przestępczości

b) potrafi dokonać analizy przyczyn rozwoju przestępczości w wymiarze jednostkowym i społecznym z wykorzystaniem zaawansowanych metod oraz technik analitycznych

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, analiza tekstów prawnych oraz orzecznictwa,

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na węzłowych zagadnieniach dotyczących ofiary przestępstwa oraz jej pozycji w procesie karnym. Student pozna ewolucję standardów europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw oraz obowiązujący stan prawny zarówno w świetle prawa krajowego, jak i prawa europejskiego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka ochrony pokrzywdzonego (świadka) w procesie karnym, przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków oraz instytucja mediacji. Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi poprzez egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin obejmuje udzielenie odpowiedzi na trzy pytania w postaci opisowej. Czas trwania egzaminu 30 min. Minimalna liczba punktów niezbędna do otrzymania oceny dostatecznej wynosi 8 punktów.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Definicja i typologie ofiar przestępstw. Rola ofiary w genezie przestępstwa - 2 h

2. Wiktymologiczne uwarunkowania pozycji ofiar przestępstw w procesie karnym - 1 h

3. Ewolucja standardów europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw- 1 h

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW i jej wdrażanie w państwach europejskich - 2 h

5. Mediacja: zasady i znaczenie w procesie karnym - 2h

6. Prawa pokrzywdzonego jako strony w polskim procesie i prawie karnym- 2h

7. Prawa ochronne pokrzywdzonego/świadka w postępowaniu karny- 2h

8. Problematyka przesłuchiwania małoletnich ofiar i świadków - 2h

9. Kompensacja ofiarom przestępstw- 2h.

Metody dydaktyczne:

Podstawową metodą jest wykład, w trakcie którego następuje analiza aktów prawnych, orzecznictwa oraz literatury. Metody uzupełniające to udział w konsultacjach.

Literatura:

1. C. Kulesza, Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w świetle ustawodawstwa i praktyki procesowej wybranych krajów zachodnich, Białystok 1995,

2. E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem (wyd.2), Lex a Wolters Kluwer business , Warszawa 2011,

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz, red. nauk. E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business 2014,

4. A. Budzyńska, O. Trocha, Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym, red. nauk. L. Mazowiecka, Warszawa Wolters Kluwer 2015,

5. Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar, red. nauk. L. Mazowiecka, Warszawa Wolters Kluwer 2016.

6. C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne, (§§ 19-21, 38), Warszawa C.H. Beck 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.