Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilnoprawne aspekty naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KN2-2CAN Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cywilnoprawne aspekty naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Prawo cywilne cz.I (ogólna, prawo rzeczowe i rodzinne) 0700-PN5-2PCR
Prawo cywilne cz.II (zobowiązania, prawo spadkowe) 0700-PN5-3PCS

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz z zakresu zobowiązań.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień prywatnoprawnych związanych z wyrządzeniem szkody czynem niedozwolonym, a w szczególności: kto i przy zachowaniu jakich przesłanek (okoliczności) ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za doznaną przez poszkodowanego szkodę, a także w jakim zakresie szkoda podlega naprawieniu i jakie są sposoby naprawienia szkody.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 18 godzin wykładu

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 14 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22 godz., egzamin 1,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

I. Literatura podstawowa

1. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2016,

2.T. Mróz (red.), U. Drozdowska, P. Konik, M. Pannert, Zobowiązania, wyd. 3, Warszawa 2019,

2. A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012,

3. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian,

Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009,

II. Literatura pomocnicza:

1. System Prawa Prywatnego. Tom 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2014,

2. M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2014,

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent:

1. zna w sposób pogłębiony instrumenty reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak o ofiar przestępstw, a także sposoby reagowania przez organy na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości i jej następstw (K_W10),

2. ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych, organizacyjnych i etycznych podstaw funkcjonowania organów państwowych organów publicznych, społecznych i jednostek na rzecz bezpieczeństwa publicznego (K_W11),

Umiejętności - absolwent:

1. sprawnie posługuje się normami prawnymi, zwłaszcza z zakresu prawa karnego, cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego, gospodarczego, międzynarodowego oraz regułami zawodowymi i etycznymi dotyczącymi pracowników publicznego i prywatnego sektora bezpieczeństwa (K_U09),

2. posiada umiejętność dokonywania pogłębionej oceny racjonalności, przydatności, a także efektywności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz instytucjonalnych dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości (K_U15),

Kompetencje społeczne - absolwent:

1. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi organizować i inspirować proces uczenia się innych osób (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny polegający na przedstawienia opisowych odpowiedzi na 5 pytań/zagadnień

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konik
Prowadzący grup: Arkadiusz Bieliński, Piotr Konik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konik
Prowadzący grup: Piotr Konik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.