Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie kryminologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KN2-2PKR Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie kryminologiczne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zakłada się zapoznanie studentów z historycznymi i współczesnymi metodami i technikami prognostycznymi na poziomie pojedynczych osób jak i zjawisk penalnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin zajęć konwersatoryjnych

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, praca w grupach, konsultacje.

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 30 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 6 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 18,75 godz., co odpowiada 0,75 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 31,25 godz., co odpowiada 1,25 pkt ECTS.

Ostatnim z czterech podstawowych elementów struktury procesu badawczego jest prognozowanie. Jest to zbiór czynności prowadzących do uzyskania informacji o przyszłym, potencjalnym przebiegu zjawisk – a w przypadku kryminologii, chodzi o przestępczość i inne zjawiska patologiczne. Zakłada się zapoznanie studentów z historycznymi i współczesnymi metodami i technikami prognostycznymi na poziomie pojedynczych osób jak i zjawisk penalnych. W ten sposób wyposaży się studenta w wiedzę potrzebną m.in. do oceny pozytywnej prognozy kryminologicznej w odniesieniu do pojedynczych osób, sprawców, jak i zjawisk; co jest pomocne do przygotowywania wszelkiego rodzaju programów, strategii o charakterze prewencyjnym, profilaktycznym.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia definicyjne, typologia

2. Prognoza kryminologiczna w ujęciu historycznym

3. Prognozowanie zjawisk społecznych, penalnych

4. Wybrane techniki i metody prognostyczne

5. Prognozowanie kryminologiczne na wybranych przykładach

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2009.

2. Jasiński J., Przewidywanie przestępczości jako zjawiska masowego, Warszawa 1980.

3. Zakrzewski P., Zagadnienie prognozy kryminologicznej, Warszawa 1964.

4. Hołyst B. (red.), Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, T. 1, Metodologia, analiza, tendencje rozwojowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

5. Hołyst B., Malec N., Wawrzyniak Z. M. (red.), Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, T. 2, Modele prognostyczne, przestępczość, wiktymizacja, profilaktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

6. Stukan J., Prognozowanie psychologiczno - kryminologiczne, Wyd. Aktywa, Nowy Sącz 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Friedman G., Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, Warszawa 2009.

2. Świda W. (red.), Kryminologia, Warszawa 1977

Krukowski A., Prognoza w kryminologii, [w:] Kryminologia, red. Witold Świda, Warszawa 1977.

3. Bałandynowicz A., Probacyjna sprawiedliwość karząca, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

4. Wojewoda E., Tendencje i prognozy w zakresie zagrożenia zorganizowaną przestępczością kryminalną w Polsce, Przegląd Policyjny 2015, nr 1.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę o roli organów i instytucji państwowych (w tym organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości), organizacji społecznych i jednostek w rozwiązywaniu problemów społecznych – zaliczenie pisemne -K_W03

- ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych, organizacyjnych i etycznych podstaw funkcjonowania organów państwowych, organizacji społecznych i jednostek na rzecz bezpieczeństwa publicznego – zaliczenie pisemne - K_W11

- ma pogłębioną wiedzę o etapach i metodach działań zapobiegawczych wobec sprawców i ich czynów – zaliczenie pisemne - K_W13

- ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat priorytetów państw i społeczeństw w zakresie reagowania na przestępczość – zaliczenie pisemne - K_W14

Umiejętności, absolwent:

- potrafi systemowo analizować strategie zapobiegania i zwalczania przestępczości – zaliczenie pisemne, praca w grupach - K_U04

- potrafi prognozować rozwój przestępczości w aspekcie indywidualnym i społecznym z wykorzystaniem zaawansowanych metod oraz technik analitycznych – zaliczenie pisemne, praca w grupach - K_U07

- potrafi dokonać analizy przestępczości z uwzględnieniem jej kosztów społecznych i finansowych – zaliczenie pisemne, praca w grupach - K_U08

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi opracować hierarchię i strukturę instrumentów służących realizacji przyjętych założeń – zaliczenie pisemne, praca w grupach - K_K03

- potrafi partycypować w kolegialnym przygotowywaniu interdyscyplinarnych programów, strategii i polityk w sferze zapobiegania oraz zwalczania przestępczości z uwzględnieniem ich skutków społecznych

– zaliczenie pisemne, praca w grupach - K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, prezentacje multimedialne, praca samodzielna z wykorzystaniem przesłanych na platformie Blackbord materiałów i opracowań do konkretnych modułów.

Zaliczenie pisemne - złożenie 3 prac pisemnych na platformie Blackbord.

Udział w konwersatorium jest obowiązkowy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Płońska
Prowadzący grup: Emilia Płońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.