Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PN5-2PKA Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie wiedzy z zakresu prawa karnego, w tym w szczególności zagadnień wprowadzających, zasad obowiązywania ustawy karnej, przestępstwa i ustawowych znamion przestępstwa, winy i okoliczności wyłączających winę, okoliczności wyłączających bezprawność, form popełnienia przestępstwa, zbiegu przestępstw i przepisów ustawy, pojęcia i istoty kary, katalogu kar, środków karnych, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, środków zabezpieczających, ułaskawienia i amnestii, wymiaru kary, recydywy, przedawnienia i zatarcia skazania, typów przestępstw oraz wybranych przestępstw.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowe, podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr – II/sem. III i IV

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 48 h wykłady

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, konsultacje

Punkty ECTS – 10

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 48 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 125 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 76 godz., egzamin 1 godz. Razem: 250 godz., co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Literatura:

1. W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, G. B. Szczygieł, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2016.

2. J. Warylewski, Prawo karne, Część ogólna, Warszawa 2018.

3. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019.

4. A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019.

5. A. Zoll, W. Wróbel (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211a (cz. 1). Komentarz do art. 212-277d (cz. 2)., Warszawa 2017

6. M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.

7. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna, Komentarz do art. 1-116. Warszawa 2017.

8. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 1, Komentarz do art. 117-221, Warszawa 2019.

9. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 222-316, Warszawa 2019.

10. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

11. M. Filar (red.), Kodeks Karny komentarz, Warszawa 2018.

12. A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

WIEDZA

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W07 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

K_W09 - zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym

K_W11 - ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U03 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

KOMPETENCJE

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru, ocena pozytywna od 50% plus 1 pkt

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.