Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PN5-2PKA Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Pr. Niestac. 2 rok sem. LETNI
Pr. Niestac. 2 rok sem. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie wiedzy z zakresu prawa karnego, w tym w szczególności zagadnień wprowadzających, zasad obowiązywania ustawy karnej, przestępstwa i ustawowych znamion przestępstwa, winy i okoliczności wyłączających winę, okoliczności wyłączających bezprawność, form popełnienia przestępstwa, zbiegu przestępstw i przepisów ustawy, pojęcia i istoty kary, katalogu kar, środków karnych, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, środków zabezpieczających, ułaskawienia i amnestii, wymiaru kary, recydywy, przedawnienia i zatarcia skazania, typów przestępstw oraz wybranych przestępstw.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowe, podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr – II/sem. III i IV

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 48 h wykłady

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, konsultacje

Punkty ECTS – 10

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 48 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 125 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 76 godz., egzamin 1 godz. Razem: 250 godz., co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Literatura:

1. W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, G. B. Szczygieł, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2016.

2. J. Warylewski, Prawo karne, Część ogólna, Warszawa 2018.

3. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019.

4. A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019.

5. A. Zoll, W. Wróbel (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211a (cz. 1). Komentarz do art. 212-277d (cz. 2)., Warszawa 2017

6. M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.

7. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna, Komentarz do art. 1-116. Warszawa 2017.

8. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 1, Komentarz do art. 117-221, Warszawa 2019.

9. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 222-316, Warszawa 2019.

10. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

11. M. Filar (red.), Kodeks Karny komentarz, Warszawa 2018.

12. A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

WIEDZA

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W07 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

K_W09 - zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym

K_W11 - ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U03 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

KOMPETENCJE

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru, ocena pozytywna od 50% plus 1 pkt

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Prowadzący grup: Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego oraz wybranych typów czynów zabronionych (część szczególna Kodeksu karnego).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowe, podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr – II/sem. I i II

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 48 h wykłady

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, konsultacje

Punkty ECTS – 10

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 48 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 125 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 76 godz., egzamin 1 godz. Razem: 250 godz., co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Literatura:

1. W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, G. B. Szczygieł, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2016.

2. Warylewski, Prawo karne, Część ogólna, Warszawa 2015

3. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2017.

4. A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2016.

5. A. Zoll, W. Wróbel (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211a (cz. 1). Komentarz do art. 212-277d (cz. 2).

6. M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017.

7. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2017.

8. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 1, Komentarz do art. 117-221, Warszawa 2017.

9. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 222-316, Warszawa 2017.

10. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2013.

11. M. Filar (red.), Kodeks Karny komentarz, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.