Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka prawnego i prawniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-1KJP Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka prawnego i prawniczego
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zapoznanie z podstawowymi kategoriami pojęciowymi kultury języka polskiego w wypowiedziach i tekstach prawnych i prawniczych. Kształtowanie wiedzy studentów na temat integracji zewnętrznej prawoznawstwa z naukami o języku; ukazanie związków między językiem a kulturą; przekazanie wiedzy na temat wyodrębnienia pojęciowego języka prawnego i prawniczego; przedstawienie charakterystycznych cech języka prawnego oraz sposobów jego wykorzystania; ukazanie specyfiki w zakresie semantyki i pragmatyki języka prawnego; komunikacyjnego aspektu języka prawnego. Przedstawienie problematyki wypowiedzi i tekstów prawnych, ich znaczenia, funkcji i interpretacji. Celem przedmiotu jest kształtowanie świadomości i kultury językowej użytkowników języka prawnego i prawniczego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w postawy teoretyczne kultury języka polskiego w tekstach prawnych i prawniczych, w szczegółowe zagadnienia poprawnościowe dotyczące odmian języka związanych z prawem (prawnego, prawniczego i urzędowego) oraz zapoznaje z aktualnymi zjawiskami związanymi z użyciem języka prawnego i prawniczego w jego ustnej i pisanej odmianie. Ma na celu kształtowanie świadomości i kultury językowej użytkowników języka prawnego i prawniczego, umiejętności zastosowania w praktyce norm poprawności językowej i „Zasad techniki prawodawczej”, a także rozpoznawania błędnych konstrukcji językowych i ich korygowania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi kategoriami pojęciowymi kultury języka polskiego w wypowiedziach i tekstach prawnych i prawniczych. Zadaniem wykładu jest kształtowanie wiedzy studentów na temat integracji zewnętrznej prawoznawstwa z naukami o języku; ukazanie związków między językiem a kulturą; przekazanie wiedzy na temat wyodrębnienia pojęciowego języka prawnego i prawniczego; przedstawienie charakterystycznych cech języka prawnego oraz sposobów jego wykorzystania; ukazanie specyfiki w zakresie semantyki i pragmatyki języka prawnego; komunikacyjnego aspektu języka prawnego; przedstawienie problematyki wypowiedzi i tekstów prawnych, ich znaczenia, funkcji i interpretacji. Celem przedmiotu jest również kształtowanie świadomości i kultury językowej użytkowników języka prawnego i prawniczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, PWN, Warszawa 2012

2. T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, PWN, Warszawa 2009

3. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E.Baskowska, A. Mikołajczuk, Książka i wiedza, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1. H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006

2. T. Gizbert-Studnicki, Sytuacyjne uwarunkowanie językowych właściwości tekstów prawnych, w: Język – prawo – społeczeństwo, red. E. Malinowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004

3. K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2009

4. A. Malinowski, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, LexisNexis, Warszawa 2006

5. M. Frączek, A. Niewiadomski, R. Pawelec (red.), Gdzie prawo niepewne, tam nie ma prawa. Rozważania o prawie, języku i kulturze, Warszawa 2008

6. D. Kondratczyk-Przybylska, A. Niewiadomski, E. Walewska (red.), Język prawny i prawniczy. I Kongres ogólnopolski, Warszawa 2017

7. M. Andruszkiewicz, Problemy etyki słowa w państwie prawa, w: Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, red. M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Temida 2, Białystok 2015

Słowniki:

1. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004

2. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2002

3. Wielki słownik ortograficzny języka polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2003

4. Wielki słownik języka polskiego - www.wsjp.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W01, K_W07

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

• Sposób weryfikacji:

- egzamin pisemny – odpowiedź w formie pisemnej na pytania opisowe z podanej wcześniej listy zagadnień egzaminacyjnych

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

• Sposób weryfikacji:

- egzamin pisemny – odpowiedź w formie pisemnej na pytania opisowe z podanej wcześniej listy zagadnień egzaminacyjnych

Umiejętności: K_U02, K_U11

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi

• Sposób weryfikacji:

- ocena efektów pracy zespołowej podczas analizy wybranego przez prowadzącego zajęcia zagadnienia z zakresu kultury języka prawnego i prawniczego

Kompetencje społeczne: K_K06

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

• Sposób weryfikacji: sprawdzenie nabytych przez studenta postaw społecznych odnośnie do problematyki zakresu kultury języka prawnego i prawniczego oraz konieczności pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności (zob. weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności); ocena ogólna pracy w grupie podczas dyskusji prowadzonych w ramach wykładu

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i warunki zaliczenia zajęć:

- zasady dopuszczenia do egzaminu - udział w wykładach

- metoda oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu pisemnego - uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu w formie odpowiedzi na pytania opisowe z podanej wcześniej listy zagadnień egzaminacyjnych, w terminach wyznaczonych zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w I i II terminie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Marta Andruszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w postawy teoretyczne kultury języka polskiego w tekstach prawnych i prawniczych, w szczegółowe zagadnienia poprawnościowe dotyczące odmian języka związanych z prawem oraz zapoznaje z aktualnymi zjawiskami związanymi z użyciem języka prawnego i prawniczego w jego ustnej i pisanej odmianie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi kategoriami pojęciowymi kultury języka polskiego w wypowiedziach i tekstach prawnych i prawniczych. Zadaniem wykładu jest kształtowanie wiedzy studentów na temat integracji zewnętrznej prawoznawstwa z naukami o języku; ukazanie związków między językiem a kulturą; przekazanie wiedzy na temat wyodrębnienia pojęciowego języka prawnego i prawniczego; przedstawienie charakterystycznych cech języka prawnego oraz sposobów jego wykorzystania; ukazanie specyfiki w zakresie semantyki i pragmatyki języka prawnego; komunikacyjnego aspektu języka prawnego; przedstawienie problematyki wypowiedzi i tekstów prawnych, ich znaczenia, funkcji i interpretacji. Celem przedmiotu jest również kształtowanie świadomości i kultury językowej użytkowników języka prawnego i prawniczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, PWN, Warszawa 2012

2. T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, PWN, Warszawa 2009

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E.Baskowska, 3. A. Mikołajczuk, Książka i wiedza, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1. H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006

2. T. Gizbert-Studnicki, Sytuacyjne uwarunkowanie językowych właściwości tekstów prawnych, w: Język – prawo – społeczeństwo, red. E. Malinowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004

3. K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2009

4. A. Malinowski, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, LexisNexis, Warszawa 2006

5. M. Andruszkiewicz, Problemy etyki słowa w państwie prawa, w: Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, red. M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Temida 2, Białystok 2015

Słowniki:

1. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004

2. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2002

3. Wielki słownik ortograficzny języka polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2003

4. Wielki słownik języka polskiego - www.wsjp.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.