Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-1LPA Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Skrócony opis:

Przedmiot ten łączy elementarne wiadomości z logiki formalnej i semiotyki logicznej w aspekcie poprawności rozumowań i skuteczności technik argumentacyjnych.

Logika formalna wprowadzona jest w zakresie kształcącym przede wszystkim umiejętność oceny poprawności rozumowań. Semiotyka logiczna obejmuje te informacje o języku, które decydują o spójności i poprawności tekstu językowego. Elementy retoryki pozwalają dostrzec praktyczny wymiar uniwersalnych reguł logiki i języka w dyskursie słownym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 24 godziny ćwiczeń i 16 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 40 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS.

Literatura:

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2002

S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2002

B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 2001

W. Patryas, Elementy logiki dla prawników, Poznań 1996

W. Marciszewski, Mała encyklopedia logiki, Warszawa 1973

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

Przekazanie wiedzy z zakresu logiki prawniczej, w tym w szczególności przedstawienie elementarnych wiadomości z logiki formalnej i semiotyki logicznej w aspekcie poprawności rozumowań i skuteczności technik argumentacyjnych.

K_W06 - student ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i

wybranych zagadnień z innych nauk społecznych, K_W07 - student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą,

K_W12 - student zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych

właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

K_U04 - student rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i

przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej

ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze

stosowane w naukach prawnych, K_U08 - student posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych

źródeł, K_U09 - student posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza

prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym

zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych

samodzielnie,

K_K02 - student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny, test

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę, sprawdzian pisemny, aktywność na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i egzaminu jest zdobycie określonej, minimalnej liczby punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.