Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-1PWO
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawoznawstwo
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami prawoznawstwa: akt prawny, przepis prawa, norma prawna, wskazanie ich struktury. Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce i zasad stosowania prawa wspólnotowego. Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych na gruncie przepisów prawa i roli zasad prawa; problematyki obowiązywania prawa i zagadnień związanych z zasadami konstrukcji systemu prawa. Ukazanie istoty procesu stosowania prawa, roli reguł egzegezy tekstu prawnego w rozwiązywaniu problemów powstających w procesie stosowania prawa, rodzajów wykładni prawa i dyrektyw interpretacyjnych wykładni.
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Treści programowe

Wykłady

Charakterystyka prawoznawstwa jako dyscypliny naukowej nauk prawnych; norma prawna a inne normy społeczne; cechy prawa jako systemu norm społecznych

Norma prawna jako rodzaj wypowiedzi językowej, zagadnienia języka prawnego i prawniczego

Rekonstruowanie normy prawnej na gruncie przepisów prawa, zasady prawa

Pierwotne i pochodne sytuacje prawne, uprawnienie, kompetencja, obowiązek prawny; sposoby wyrażania w tekście prawnym. Prawo podmiotowe – pojęcie.

Koncepcje i zakresy obowiązywania prawa, wprowadzenie do problematyki intertemporalnej: vacatio legis, retroakcja i zasada lex retro non agit, przepisy intertemporalne.

System prawa, rodzaje więzi pomiędzy normami prawnymi w systemie prawa.

Hierarchiczność i niesprzeczność systemu prawa jako zasady konstrukcji systemu prawa, rola reguł kolizyjnych

Zupełność systemu prawa, luki w prawie, rodzaje wnioskowań prawniczych

Stosowanie prawa: charakterystyka etapów stosowania prawa.

Ćwiczenia:

Norma prawna jako norma społeczna. Funkcje prawa.

Budowa aktu prawnego, struktura przepisu prawa, rozpoznawanie rodzajów przepisów prawa i ich umieszczenia w tekście aktu prawnego .

Norma prawna, budowa normy prawnej, rekonstruowanie normy prawnej na podstawie przepisów prawa – przykłady

Pojęcie i charakterystyka źródeł prawa, system źródeł prawa w Polsce, rola prawa międzynarodowego i wspólnotowego

Podmiot i przedmiot stosunku prawnego. Rodzaje podmiotów prawa, zakres zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych.

Problematyka obowiązywania prawa, rola przepisów przejściowych

Więzi pomiędzy normami prawnymi w systemie prawa.

Zasady konstrukcji systemu prawa: hierarchiczność, niesprzeczność, zupełność. Reguły kolizyjne i reguły wnioskowań prawniczych – analiza przykładów.

Stosowanie prawa, subsumpcja, wykładnia prawa

Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2015

2. A.Bator, W. Gromski, A. Kozak, St. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wyd.4, LexisNexis, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

2.T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. 9, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014

3. K. Pałecki, Prawoznawstwo, Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Wykład:

Wiedza:

Ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowościami, a także w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków pranych - K_W10 - forma weryfikacji: egzamin pisemny

Umiejętności:

Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U07 - forma weryfikacji: egzamin pisemny.

Dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - K_U11 - forma weryfikacji: egzamin pisemny.

Ćwiczenia:

Wiedza:

Zna i rozumie podstawową terminologie prawniczą - K_W07 – forma weryfikacji: ocena uczestnictwa w zajęciach, kolokwium pisemne

Umiejętności:

Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U07 – forma weryfikacji: ocena rozpoznawania rodzajów przepisów prawnych i norm prawnych zawartych w przedstawianych fragmentach aktu prawnego.

Kompetencje społeczne:

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06 – forma weryfikacji: ocena pracy w wyznaczonych grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, 90 minut, 3 zagadnienia opisowe i 3 definicje z listy zagadnień i definicji podanych uprzednio. Udział w konkursie weryfikującym wiedzę z przedmiotu.

warunek dopuszczenia do egzaminu –uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:

Obecność na zajęciach, nieobecności zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 6.

Kolokwium pisemne: 90 minut, 3 zagadnienia opisowe i 3 definicje z listy podanej wcześniej – maksymalnie 18 pkt.

Do zaliczenia ćwiczeń konieczne jest uzyskanie 9 pkt.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)