Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-3EPK Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo karne 0700-PS5-2PKA

Założenia (lista przedmiotów):

Prawo karne 0700-PS5-2PKA

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zasad i instrumentów europejskiej współpracy w sprawach karnych. Poprzez analizę pojęcia europejskiego prawa karnego, jego cech specyficznych oraz podstawowych zasad współpracy w sprawach karnych. Omówione zostaną także instrumenty współpracy policyjnej oraz sądowej na gruncie europejskim.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. VI.

Wymagania wstępne - Prawo karne.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. Europejskie prawo karne, Agnieszka Grzelak, Michał Królikowski, Andrzej Sakowicz, Warszawa 2012

2. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna, Agnieszka Grzelak, Tomasz Ostropolski Warszawa 2011

3. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej: geneza, struktury, działania, R. Potorski (red.) Toruń 2011

4. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, Wojciech Sadowski, Maciej Taborowski. Warszawa 2011

5. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, pod red. Władysława Czaplińskiego, Andrzeja Wróbla, Warszawa 2007

6. Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim , Andrzej Sakowicz, Białystok 2011

7. Międzynarodowe i europejskie prawo karne : osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania, redakcja Joanna Nowakowska-Małusecka, Ilona Topa, Katowice 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 - student ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

K_W03 - student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

Umiejętności

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U02 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym

K_U04 - Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

Kompetencje

K_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, w formie pisemnej, w formie testowej. Ocenionym w standardowej skali ocen tj.

12 - 11 pkt ocena bardzo dobra

10 pkt - ocena dobra plus

9 pkt - ocena dobra

8 - pkt ocena dostateczna plus

7 - pkt ocena dostateczna

0- - 6 pkt ocena niedostateczna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zasad i instrumentów europejskiej współpracy w sprawach karnych. Poprzez analizę pojęcia europejskiego prawa karnego, jego cech specyficznych oraz podstawowych zasad współpracy w sprawach karnych. Omówione zostaną także instrumenty współpracy policyjnej oraz sądowej na gruncie europejskim.

Literatura:

1. Europejskie prawo karne, Agnieszka Grzelak, Michał Królikowskiego, Andrzej Sakowicza, Warszawa 2012

2. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna, Agnieszka Grzelak, Tomasz Ostropolski Warszawa 2011

3. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej: geneza, struktury, działania, R. Potorski (red.) Toruń 2011

4. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, Wojciech Sadowski, Maciej Taborowski. Warszawa 2011

5. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, pod red. Władysława Czaplińskiego, Andrzeja Wróbla, Warszawa 2007

6. Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim , Andrzej Sakowicz, Białystok 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zasad i instrumentów europejskiej współpracy w sprawach karnych. Poprzez analizę pojęcia europejskiego prawa karnego, jego cech specyficznych oraz podstawowych zasad współpracy w sprawach karnych. Omówione zostaną także instrumenty współpracy policyjnej oraz sądowej na gruncie europejskim.

Literatura:

1. Europejskie prawo karne, Agnieszka Grzelak, Michał Królikowskiego, Andrzej Sakowicza, Warszawa 2012

2. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna, Agnieszka Grzelak, Tomasz Ostropolski Warszawa 2011

3. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej: geneza, struktury, działania, R. Potorski (red.) Toruń 2011

4. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, Wojciech Sadowski, Maciej Taborowski. Warszawa 2011

5. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, pod red. Władysława Czaplińskiego, Andrzeja Wróbla, Warszawa 2007

6. Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim , Andrzej Sakowicz, Białystok 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.