Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-3PAS Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Informatyczne bazy prawnicze 0700-PS5-1INB
Prawo administracyjne 0700-PS5-2PAD
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (lista przedmiotów):

Informatyczne bazy prawnicze 0700-PS5-1INB
Prawo administracyjne 0700-PS5-2PAD
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (opisowo):

Przedstawienie i analiza postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie i analiza postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: III, semestr: V

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do

nauk prawnych. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i

orzecznictwa sądowego.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 28 godz. udział w ćwiczeniach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 62,5

godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 27,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godziny, co

odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

Szczegółowa tematyka obejmuje:

1. Organy wyższego stopnia, strona postępowania, pełnomocnicy, podmioty na prawach strony, współuczestnictwo stron w postępowaniu administracyjnym, inni uczestnicy.

2. Właściwość ogólna i szczególna organów prowadzących postępowanie (pojęcie i rodzaje właściwości, zasady określania właściwości rzeczowej, zasady określania właściwości miejscowej, zasady określania właściwości funkcjonalnej, spory o właściwość, spory kompetencyjne, wyłączenia pracowników i organów od udziału w postępowaniu).

3. Wymogi formalne podania w sprawie administracyjnej, w tym wnoszonego w formie elektronicznej, skutki niedochowania wymogów formalnych, postępowanie z podaniami wniesionymi do organu niewłaściwego.

4. Czynności organu prowadzącego postępowanie (załatwianie spraw, doręczanie pism, Wezwania, terminy, protokołowanie i adnotacje, udostępnianie akt stronom).

5. Środki dowodowe, ich rodzaje i sposób przeprowadzania, domniemania i uprawdopodobnienia, notoria, rozprawa administracyjna – przesłanki obowiązku zarządzenia oraz tryb przygotowania i przeprowadzenia).

6. Wymogi formalne decyzji, uzasadnianie decyzji, wykonalność decyzji nieostatecznych i rygor ich natychmiastowej wykonalności, uzupełnianie, prostowanie i wyjaśnianie decyzji).

7. podmioty uprawnione do odwołania organy odwoławcze, warunki dopuszczalności, tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań, uprawnienia orzecznicze organów odwoławczych i ich ograniczenia, zażalenia i tryb ich rozpatrywania).

8. Koszty postępowania administracyjnego.

9. ustrój i właściwość, skład sądu, wyłączenie sędziego

10. Czynności sądu, przewodniczącego, stron i uczestników, pisma w postępowaniu sądowo-administracyjnym, ich wymogi formalne, doręczenie i terminy.

Literatura:

1. Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, wyd. 16, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013 (i następne).

2. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. TNOiK, Toruń 2013 (i następne)..

3. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. LexisNexis, Warszawa 2013 (i następne).

4. Suwaj R. (red.), Postępowanie administracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis 2011.

5. Pietrasz P., Suwaj R. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis 2010.

6. Kraśnicka I. (red.), Kazusy i wzory pism, CH.Beck 2011.

7. Jaśkowska M., Masternak M., Ochendowski E., Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2014 i następne.

8. Kmieciak Z. (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006,

9. Tarno J.P., Frankiewicz E., Sieniuć M., Szewczyk M., Wyporska J., Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

10. K. Celińska-Grzegorczyk, R. Hauser, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa, najnowsze wydanie;

11. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz; Warszawa,

najnowsze wydanie;

12. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz; Warszawa,

najnowsze wydanie;

13. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

najnowsze wydanie,

14. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego. Tom 10. Sądowa kontrola administracji publicznej, Warszawa 2014.

15. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2010,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

Umiejętności:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

Kompetencje społeczne:

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny (czas trwania: 2 godziny) lub ustny

Ćwiczenia – obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie (kolokwium)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.