Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-3PEU Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 3 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przystępując do nauki przedmiotu powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami właściwymi dla zaliczonych wcześniej przedmiotów, w szczegółności: Prawoznawstwo, Prawo Międzynarodowe Publiczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej specyfiki i funkcjonowania prawa Unii Europejskiej, zasad dokonywania interpretacji prawa UE, rozpoznawanie zależności między prawem UE a prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym oraz wpojenie umiejętności jej zastosowania jak też wykształcenie zdolności rozwiązywania problemów praktycznych w tej mierze

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok III/sem. V.

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 40 godz. wykładu, 40 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS – 7

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 49 godz.

- e-learning - 31 godz.

- udział w konsultacjach - 36,5 godz.

- udział w egzaminie - 2 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 87,5 godz. (przygotowanie do zaliczenia oraz egzaminu, w tym aktywności związane formatem e-learning)

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 87,5 godz. (wykłady, ćwiczenia, konsultacje, zaliczenie, egzamin), co odpowiada 3,5 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS

Literatura:

Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Literatura podstawowa:

M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

M. Zdanowicz (red.), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007

Literatura uzupełniająca:

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa 2012;

M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

A. Doliwa-Klepacka, Z.M. Doliwa-Klepacki, Struktura organizacyjna(instytucjonalna) Unii Europejskiej, Białystok 2009

J. Barcz (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

J. Barcz (red.) Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa 2010,

J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą, zwłaszcza w wymiarze wiążącym się z relacjami między prawem krajowym a prawem Unii Europejskiej (K_W07)

- student zna i rozumie terminologię właściwą systemowi prawa Unii Europejskiej (K_W08)

- student zna system prawa polskiego oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym (K_W09)

- student zna metody i narzędzia i techniki pozyskiwania danych (aktów prawnych, orzecznictwa, opracowań doktrynalnych) właściwych systemowi prawa Unii Europejskiej (K_W12)

Umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawa UE, wzajemne relacje między nimi oraz między nimi a normami prawa krajowego (K_U01)

- student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa Unii Europejskiej (K_U03)

- student wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa UE do rozstrzygania dylematów prawnych czy też spraw niejednoznacznych interpretacyjnie wraz ze wskazaniem możliwych rozwiązań określonych kwestii (K_U06)

Kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (K_K06)

Weryfikacja właściwa dla wszystkich efektów: egzamin

Metody oceniania

Wykłady: egzamin pisemny, w szczególnych przypadkach możliwość egzaminu w formie ustnej

ćwiczenia: zaliczenie - kolokwium w formie pisemnej, w szczególnych przypadkach możliwość zaliczenia w formie ustnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru/krótkie pytania do uzupełnienia odpowiedzi

w przypadku egzaminu ustnego - odpowiedź na trzy pytania z zakresu przedmiotu

ćwiczenia:

zaliczenie - kolokwium w formie pisemnej - test jednokrotnego wyboru/krótkie pytania do uzupełnienia odpowiedzi/kazus

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka, Tomasz Dubowski, Janusz Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej specyfiki i funkcjonowania prawa Unii Europejskiej, zasad dokonywania interpretacji prawa UE, rozpoznawanie zależności między prawem UE a prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym oraz wpojenie umiejętności jej zastosowania jak też wykształcenie zdolności rozwiązywania problemów praktycznych w tej mierze łącznie z umiejętnością sporządzania podstawowych dokumentów w europejskim obrocie prawnym

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok III/sem. V.

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 40 godz. wykładu, 40 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS – 7

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 49 godz.

- e-learning - 31 godz.

- udział w konsultacjach - 34,5 godz.

- udział w egzaminie - 2 godz.

- udział w kolokwium - 2 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 56,5 godz. (przygotowanie do zaliczenia oraz egzaminu, w tym aktywności związane formatem e-learning)

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 87,5 godz. (wykłady, ćwiczenia, konsultacje, zaliczenie, egzamin)

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 87,5 godz.

Literatura:

Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Literatura podstawowa:

M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

M. Zdanowicz (red.), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007

Literatura uzupełniająca:

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa 2012;

M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

A. Doliwa-Klepacka, Z.M. Doliwa-Klepacki, Struktura organizacyjna(instytucjonalna) Unii Europejskiej, Białystok 2009

J. Barcz (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

J. Barcz (red.) Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa 2010,

J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka, Mieczysława Zdanowicz
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka, Tomasz Dubowski, Iwona Wrońska, Paweł Zawadzki, Mieczysława Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej specyfiki i funkcjonowania prawa Unii Europejskiej, zasad dokonywania interpretacji prawa UE, rozpoznawanie zależności między prawem UE a prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym oraz wpojenie umiejętności jej zastosowania jak też wykształcenie zdolności rozwiązywania problemów praktycznych w tej mierze łącznie z umiejętnością sporządzania podstawowych dokumentów w europejskim obrocie prawnym

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok III/sem. V.

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 40 godz. wykładu, 40 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS – 7

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 49 godz.

- e-learning - 31 godz.

- udział w konsultacjach - 36,5 godz.

- udział w egzaminie - 2 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 87,5 godz. (przygotowanie do zaliczenia oraz egzaminu, w tym aktywności związane formatem e-learning)

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 87,5 godz. (wykłady, ćwiczenia, konsultacje, zaliczenie, egzamin), co odpowiada 3 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 87,5 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Literatura:

Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Literatura podstawowa:

M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

M. Zdanowicz (red.), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007

Literatura uzupełniająca:

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa 2012;

M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

A. Doliwa-Klepacka, Z.M. Doliwa-Klepacki, Struktura organizacyjna(instytucjonalna) Unii Europejskiej, Białystok 2009

J. Barcz (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

J. Barcz (red.) Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa 2010,

J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.