Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne skarbowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-3PKE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne skarbowe
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa karnego skarbowego, w tym w szczególności wykazanie związków pomiędzy prawem karnym materialnym a prawem karnym skarbowym, wskazanie na rolę prawa karnego skarbowego w systemie obowiązującego prawa, omówienie istoty przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego, czasu, miejsca popełnienia czynu zabronionego, czynu ciągłego, kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy i idealnego zbiegu czynów karalnych, form popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego, wyłączenia odpowiedzialności karnej, zaniechania ukarania sprawcy, kar grożących za przestępstwa i wykroczenia skarbowe; środków karnych i zabezpieczających, nadzwyczajnego zaostrzenie i złagodzenie kary, przedawnienie, wybranych przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są zagadnienia dotyczące podstawowych instytucji prawa karnego skarbowego, które znajdują się w części ogólnej kks. W ramach wykładów analizie poddane zostaną także znamiona wybranych przestępstw i wykroczeń skarbowych. Owe zagadnienia uzupełnione zostaną aspektami praktycznymi, celem sprawdzenia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu kazusów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – fakultatywne

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr – III/sem. II

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15h konwersatorium

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, konsultacje

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia na ocenę 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2015.

P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017.

J. Sawicki, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Warszawa 2017.

L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

WIEDZA

K_W01 ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

K_W03 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U02 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym

K_U04 Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KOMPETENCJE

K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, praca na zajęciach (rozwiązywanie kazusów, analiza literatury)

Wykład, konsultacje.

Zaliczenie, ocena pozytywna od 50% plus 1 pkt

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe specjalistyczne
obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są zagadnienia dotyczące podstawowych instytucji prawa karnego skarbowego, które znajdują się w części ogólnej kks. W ramach wykładów analizie poddane zostaną także znamiona wybranych przestępstw i wykroczeń skarbowych. Owe zagadnienia uzupełnione zostaną aspektami praktycznymi, celem sprawdzenia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu kazusów.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu – fakultatywne

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr – III/sem. II

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15h konwersatorium

Metody dydaktyczne – metoda kowersatoryjna, wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, konsultacje.

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2015.

P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017.

J. Sawicki, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Warszawa 2017.

L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2018.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mroczko
Prowadzący grup: Piotr Mroczko, Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe specjalistyczne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są zagadnienia dotyczące podstawowych instytucji prawa karnego skarbowego, które znajdują się w części ogólnej kks. W ramach wykładów analizie poddane zostaną także znamiona wybranych przestępstw i wykroczeń skarbowych. Owe zagadnienia uzupełnione zostaną aspektami praktycznymi, celem sprawdzenia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu kazusów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – fakultatywne

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr – III/sem. II

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15h konwersatorium

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, konsultacje nie można zapomnieć.

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia na ocenę 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., zaliczenie na ocenę 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2015.

P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017.

J. Sawicki, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Warszawa 2017.

L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.