Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o karze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-3PKK Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Nauka o karze
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z instytucją kary kryminalnej, a przede wszystkim zapoznanie go z istotą i celami kary kryminalnej, teoriami kary, systematyką kar, zasadami wymiaru kary (sądowym i ustawowym) oraz dyrektywami wymiaru kary, nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia kary.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć studentowi zostanie przekazana wiedza z zakresu nauki o karze, w tym w szczególności o:

- pojęcie kary - ius puniendi

- kara kryminalna - istota i cele

- torie kary

- systematyka kar

- ustawowy wymiar kary

- sądowy wymiar kary

- ogólne dyrektywy wymiaru lary

- szczególne dyrektywy wymiaru kary

- nadzwyczajne złagodzenie kary

- nadzwyczajne obostrzenie kary.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - konwersatorium

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - III/sem. II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1) J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teorie kary, Warszawa 2006

2) J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007

3) L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii, Warszawa 1977

4) T. Kaczmarek (red.), System prawa karnego, T. 5, Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, Warszawa 2015

5) M. Melezini (red.), System prawa karnego, T. 6. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, Warszawa 2016

6) E. Hryniewicz-Lach, Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015

7) M. Kuć (red.), Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna, Lublin 2004

8) T. Maciejewski, W. Zalewski (red.), Kara kryminalna. Perspektywa historyczna i penologiczna, Gdańsk 2019

Efekty uczenia się:

K_W01 - ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U02 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Metody: dyskusja, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja multimedialne, metoda sytuacyjna, metoda problemowa.

Kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach dydaktycznych,

- aktywność studenta na zajęciach,

- ocena pracy pisemnej studenta.

Forma zaliczenia: ocena na podstawie przesłanego eseju.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Prowadzący grup: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć studentowi zostanie przekazana wiedza z zakresu nauki o karze, w tym w szczególności o:

- pojęcie kary - ius puniendi

- kara kryminalna - istota i cele

- torie kary

- systematyka kar

- ustawowy wymiar kary

- sądowy wymiar kary

- ogólne dyrektywy wymiaru lary

- szczególne dyrektywy wymiaru kary

- nadzwyczajne złagodzenie kary

- nadzwyczajne obostrzenie kary.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - konwersatorium

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - III i V/sem. II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 55 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 16 godz., egzamin 1 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 35 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1) J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teorie kary, Warszawa 2006

2) J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007

3) L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii, Warszawa 1977

4) T. Kaczmarek (red.), System prawa karnego, T. 5, Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, Warszawa 2015

5) M. Melezini (red.), System prawa karnego, T. 6. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, Warszawa 2016

6) E. Hryniewicz-Lach, Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015

7) M. Kuć (red.), Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna, Lublin 2004

Uwagi:

Konwersatorium będzie się opierało na dyskusji, burzy mózgów, pracy z tekstem, z użyciem prezentacji multimedialnych.

Na kryteria oceniania składają się: obecność na zajęciach dydaktycznych, aktywność studenta na zajęciach, ocena autorskiej prezentacji studenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Prowadzący grup: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studentowi zostanie przekazana wiedza z zakresu nauki o karze, w tym w szczególności o:

- pojęcie kary - ius puniendi

- kara kryminalna - istota i cele

- teorie kary

- systematyka kar

- ustawowy wymiar kary

- sądowy wymiar kary

- ogólne dyrektywy wymiaru lary

- szczególne dyrektywy wymiaru kary

- nadzwyczajne złagodzenie kary

- nadzwyczajne obostrzenie kary.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - konwersatorium

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - III i V/sem. II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje stacjonarne, konsultacje w formie zdalnej na platformie e-learningowej Blackboard

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 55 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 16 godz., egzamin 1 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 35 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1) J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teorie kary, Warszawa 2006

2) J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007

3) L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii, Warszawa 1977

4) T. Kaczmarek (red.), System prawa karnego, T. 5, Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, Warszawa 2015

5) M. Melezini (red.), System prawa karnego, T. 6. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, Warszawa 2016

6) E. Hryniewicz-Lach, Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015

7) M. Kuć (red.), Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna, Lublin 2004

8) T. Maciejewski, W. Zalewski (red.), Kara kryminalna. Perspektywa historyczna i penologiczna, Gdańsk 2019

Uwagi:

Konwersatorium będzie się opierało na dyskusji, burzy mózgów, pracy z tekstem, z użyciem prezentacji multimedialnych lub na aktywności studenta w formie zdalnej na platformie e-learningowej Blackboard lub poprzez USOSmail.

Na kryteria oceniania składają się: obecność na zajęciach dydaktycznych, aktywność studenta na zajęciach lub ocena pracy pisemnej (eseju) studenta przesłanej za pośrednictwem USOSmail.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.