Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-3POK Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie karne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych; przyswojenia podstawowej siatki pojęciowej postępowania karnego dla umiejętnego posługiwania się nią podczas aplikacji prawniczych oraz w przyszłej pracy.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 5 i 6

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 50 godzin wykładu i 50 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 10

Bilans nakładu pracy studenta - (3,5 ECTS oraz 6,5 ECTS co daje 87,5 godzin oraz 162,5 godzin), tj.

a) udział w zajęciach 100 godzin, udział w konsultacjach związanych z zajęciami 60,5 godzin, egzamin 2 godziny; razem 162,5 godzin

b) przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godzin

Razem: a) + b) = 250 godzin, co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela jw. tj.6,5 ECTS = 162,5 godzin oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela jw. tj.3,5 ECTS = 87,5 godzin

Literatura:

1. C.Kulesza, P.Starzyński, Postępowanie karne, Warszawa 2018

2. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014

3. S. Waltoś P.Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2019

4. 3. A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk K_W01;

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych K_W03;

- ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian K_W11;

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_W12;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa K_U01;

- Posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł K_U08;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K04;

- umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności K_K05;

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, ćwiczenia symulacyjne, dyskusja, metoda konwersatoryjna, praca w grupach, rozwiązywanie kazusów, konsultacje.

Wykład – egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń. Skala ocen od 2 do 5.

Ćwiczenia – na całość oceny składa się: aktywność, wejściówki, dwa kolokwia pisemne; punkty są następnie sumowane; nieusprawiedliwiona dostatecznie nieobecność studenta na czterech zajęciach (po dwa w semestrze) uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia ćwiczeń. Skala ocen od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Katarzyna Boratyńska, Mateusz Kostro, Cezary Kulesza, Dariusz Kużelewski, Adrianna Niegierewicz-Biernacka, Monika Puławska, Sebastian Zieliński, Daria Żmudzin, Marlena Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Katarzyna Boratyńska, Cezary Kulesza, Dariusz Kużelewski, Adrianna Niegierewicz-Biernacka, Monika Puławska, Sebastian Zieliński, Daria Żmudzin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.