Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System budżetowy samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4BSTA Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: System budżetowy samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - zajęcia na innym kierunku studiów
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Syntetycznie cel zajęć można określić jako przedstawienie podstawowej problematyki funkcjonowania systemu budżetowego na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego (JST). Studenci zapoznają się z instytucjonalno-prawnymi oraz innymi (w tym ekonomicznymi) czynnikami decydującymi o budowie systemu budżetowego JST, a tym samym wpływającymi na formy prowadzenia gospodarki budżetowej. W trakcie zajęć omówione zostaną kategorie, a w ich ramach - poszczególne rodzaje instrumentów, stosowanych w samorządowej gospodarce budżetowej. Scharakteryzowane zostaną zasadnicze etapy jej prowadzenia (przykładowo: planowanie i programowanie finansowe, pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków, zarządzanie długiem) oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. 8.

Wymagania wstępne - teoria prawa, ustrój samorządu terytorialnego, materialne i procesowe prawo administracyjne.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz.. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Salachna J.M. (red.), Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa. Projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość, Gdańsk 2014

2) Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012

3) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

4) Ruśkowski E. Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007

5) Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2007

6) Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Warszawa 2010

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Salachna J.M. (red.), Stelmaszczyk K., Tyniewicki M., Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2019

2) Salachna J.M., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym, Gdańsk 2012

3) Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym, Difin, Warszawa 2007

4) Salachna J.M., Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma wiedzę na temat elementów składowych i zasad funkcjonowania systemu budżetowego w samorządzie terytorialnym oraz roli i stopnia wpływu czynników determinujących budowę i funkcjonowanie tego systemu - K_W03;

- zna istotę i elementy stosunków prawnych wynikających prawa finansowego/systemu budżetowego samorządu terytorialnego - K_W05.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi znaleźć podstawy prawne, orzecznictwo i literaturę dotyczącą funkcjonowania systemu budżetowego samorządu terytorialnego - K_U07;

- potrafi dokonać analizy podanego stanu faktycznego oraz zaproponować rozstrzygnięcia problemu i/lub alternatywnych wariantów możliwego postępowania podmiotów administracji samorządowej - K_U09.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- zna zakres posiadanej wiedzy z zakresu systemu budżetowego oraz posiadanych umiejętności i jednocześnie ma świadomość ciągłego uzupełniania i poszerzania tej wiedzy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia - K_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę będzie miało formę pisemną (opisową) albo ustną. Wybór formy (tylko pisemna albo tylko ustna) zależeć będzie od preferencji studentów w tym zakresie. W trakcie zaliczenia studenci będą odpowiadać na kilka pytań, wśród których obowiązkowo znajduje się co najmniej jedno zagadnienie problemowe.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ustne albo pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Marcin Tyniewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.