Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Straż Graniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4IHB Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Straż Graniczna
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - zajęcia na innym kierunku studiów
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot zakłada przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i działalnością organu porządku publicznego jakim jest Straż Graniczna. W szczególności zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące zadań, uprawnień i obowiązków funkcjonariuszy Straży Granicznej, jej pionów funkcjonalnych oraz jej struktury organizacyjnej jako organu funkcjonującego w systemie bezpieczeństwa państwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Studenci uczęszczający na zajęcia posiądą wiedzę na temat podstaw prawnych funkcjonowania Straży Granicznej, jej uprawnień oraz zadań. Ponadto zapoznają się ze specyfiką podmiotową i przedmiotową tego organu ochrony prawa w kraju.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne Rok studiów: IV (semestr II)

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego (w tym podstawowych instytucji prawnych z tej dziedziny). Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.

Metody dydaktyczne: Konwersatorium, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć 25 (w tym 14 godz. e-learningu), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34 godz.,

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS

Zakres tematów wykładów obejmować będzie:

1. Zagadnienia wprowadzające, definicyjne;

2. Przepisy ogólne dotyczące Straży Granicznej, jej zakresu działalności i organizacji;

3. Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży granicznej;

4. Właściwość przedmiotowa i podmiotowa SG jako organu ochrony prawnej;

5. Specyfika służby jako organu ochrony prawnej, sposoby i tryb wykonywania obowiązków służbowych, zarys priorytetów kształtujących istnienie SG, czynności operacyjno - rozpoznawcze, dochodzeniowo - śledcze, administracyjne;

6. Współdziałanie SG z innymi organami ochrony prawnej i służbami specjalnymi;

7. Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa;

Literatura:

Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej;

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach;

W uzupełnieniu: akty wykonawcze do Ustawy o Straży Granicznej i Ustawy o cudzoziemcach.

Efekty uczenia się:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu procedur administracyjnych i sądowych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych

K_U03 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa administracyjnego i prawa karnego

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych,

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać

wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności

Weryfikacja efektów: zaliczenie w formie testu zamkniętego oraz zadania w formie e-learningu

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, konwersacje, konsultacje;

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pisemne luz zaliczenie zdalne na podstawie przesłanego eseju na jeden z trzech podanych tematów oraz rozwiązania zadań w e-learningu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Daniluk
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot zakłada przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i działalnością organu porządku publicznego jakim jest Straż Graniczna. W szczególności zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące zadań, uprawnień i obowiązków funkcjonariuszy Straży Granicznej, jej pionów funkcjonalnych oraz jej struktury organizacyjnej jako organu funkcjonującego w systemie bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne Rok studiów: IV (semestr II)

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego (w tym podstawowych instytucji prawnych z tej dziedziny). Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.

Metody dydaktyczne: Konwersatorium, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć 25 (w tym 14 godz. e-learningu), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34 godz.,

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS

Zakres tematów wykładów obejmować będzie:

1. Zagadnienia wprowadzające, definicyjne;

2. Przepisy ogólne dotyczące Straży Granicznej, jej zakresu działalności i organizacji;

3. Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży granicznej;

4. Właściwość przedmiotowa i podmiotowa SG jako organu ochrony prawnej;

5. Specyfika służby jako organu ochrony prawnej, sposoby i tryb wykonywania obowiązków służbowych, zarys priorytetów kształtujących istnienie SG, czynności operacyjno - rozpoznawcze, dochodzeniowo - śledcze, administracyjne;

6. Współdziałanie SG z innymi organami ochrony prawnej i służbami specjalnymi;

7. Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa;

Literatura:

Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej;

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach;

W uzupełnieniu: akty wykonawcze do Ustawy o Straży Granicznej i Ustawy o cudzoziemcach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.