Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PH Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z prawem handlowym, w szczególności z zasadami i źródłami prawa handlowego, definicjami z zakresu prawa handlowego, zasadami powoływania, funkcjonowania i rozwiązywania spółek prawa handlowego, rodzajami papierów wartościowych oraz typami umów handlowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - kierunkowe.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII/VIII.

Wymagania wstępne - wiedza z zakresu prawa cywilnego, w szczególności części ogólnej i zobowiązań.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 52 godzin wykładu, 48 ćwiczeń

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 10.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 100 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 125 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24 godz., egzamin 1 godz. Razem: 250 godzin, co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Andrzej Kidyba, Prawo handlowe, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2019

2. T. Mróz, S. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, C.H. Beck,

Warszawa 2019

3. J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006r.

4. A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Zakamycze 2006 r.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, C.H. Beck Warszawa 2003

2. S. Pszczółka, M. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne, testy, kazusy, tablice, C.H. Beck Warszawa 2015.

3. M. Skrodzka, K. Skrodzka, M. Zaremba, Prawo papierów wartościowych. Testy. Kazusy. Tablice, C.H. Beck, Warszawa 2012.

4. S. Włodyka, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006 r.

5. S. Włodyka, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007 r.

6. A. Kidyba, Meritum. Prawo spółek, Warszawa 2013 r.

7. E. Gniewek, Podstawy prawa cywilnego i handlowego, Warszawa 2002r.

Efekty uczenia się:

K_W04 ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe)

K_W05 ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia i prawa socjalnego

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W14 ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziadzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U03 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa

K_U05 Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

K_U11 Dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, zadania praktyczne, zadania teoretyczne.

Formy zaliczenia przedmiotu:wykład - egzamin pisemny, ćwiczenia- zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 52 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Prowadzący grup: Maria Cudowska, Paweł Czaplicki, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.