Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo międzynarodowe prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PROMPR Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo międzynarodowe prywatne
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Proseminarium magisterskie ma na celu wykształcenie umiejętności prowadzenia badań naukowych, w tym przygotowania do pisania pracy magisterskiej. Celem jest zatem przyswojenie wiadomości dotyczących sposobów przygotowania materiałów, ich selekcji, a następnie określenie podstawowych zasad tzw. pisarstwa naukowego.

Celem jest także nauka prowadzenia dyskusji naukowej, przedstawiania tez referatu, ich obrony oraz poszukiwanie stosownej argumentacji zarówno za, jak i przeciw postawionej tezie.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 26 godzin proseminarium

Metody dydaktyczne - proseminarium, konsultacje

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godz., przygotowanie do zajęć 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura dotycząca pisania prac magisterskich: A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006;

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003;

J. Majchrzak , Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1999;

E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993;

J. Jura, J. Roszczypała, Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000;

Literatura dotycząca referatów jest zmienna w zależności od zainteresowań studentów i preferencji prowadzącego

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W 08

Nabywa umiejętności w zakresie przygotowania materiałów do pisania pracy magisterskiej, potrafi formułować noty bibliograficzne, zna metody i narzędzia pozyskiwania danych - K_W 12

Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami K_W 13

Potrafi analizować przyczyny i przebieg zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U 04

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06

Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U 07

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie K_U09

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K 03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest wygłoszenie na zajęciach referatu dotyczącego jednego z podanych przez prowadzącego zagadnień (po uzgodnieniu ze studentem) oraz moderowanie przez studenta dyskusji. Aktywny udział w pozostałych zajęciach seminaryjnych (bez referatu) może podwyższyć ocenę maksymalnie o jedną.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Drozdowska
Prowadzący grup: Urszula Drozdowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.