Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PROPCO Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo cywilne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo cywilne cz.I (ogólna, prawo rzeczowe i rodzinne) 0700-PS5-2PCR
Prawo cywilne cz.II (zobowiązania, prawo rodzinne i spadkowe) 0700-PS5-3PCX

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studenta z metodologią prowadzenia badań naukowych,

Wykształcenie umiejętności przygotowania materiałów do pisania prac pisemnych w ramach seminarium

Umiejętność ustnej prezentacji tezy badawczej w ramach podjętej przez seminarzystę problematyki


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Proseminarium magisterskie ma na celu wykształcenie umiejetności prowadzenia w przyszłości badań naukowych, a zatem sposobu przygotowania materiałów, ich selekcji, a następnie określenie podstawowych zasad tzw. pisarstwa naukowego. Nauka prezentacji określonych instytucji prawnych, orzeczeń sądowych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. 7.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 26 godzin.

Metody dydaktyczne - wykład klasyczny, prezentacja poglądów, analiza orzecznictwa, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godz., przygotowanie do zajęć 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24 godz., Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W 08

zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_W 12

Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami K_W 13

sposób weryfikacji: ciągła ocena pracy studenta w trakcie zajęć, ocena referatu, ocena udziału w dyskusji

Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_U 04

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06

Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U 07

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie K_U09

sposób weryfikacji: ciągła ocena pracy studenta w trakcie zajęć, ocena referatu, ocena udziału w dyskusji

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K 03

sposób weryfikacji: ciągła ocena pracy studenta w trakcie zajęć, ocena referatu, ocena udziału w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po przedstawieniu problemu naukowego w formie ustnej lub pisemnej oraz uzasadnieniu wyboru tematu pracy magisterskiej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konik
Prowadzący grup: Piotr Konik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Proseminarium magisterskie ma na celu wykształcenie umiejętności prowadzenia w przyszłości badań naukowych, a zatem sposobu przygotowania materiałów, ich selekcji, a następnie określenie podstawowych zasad tzw. pisarstwa naukowego. Nauka prezentacji określonych instytucji prawnych, orzeczeń sądowych

Pełny opis:

Metodologiczne zasady pisania prac dyplomowych (motywy podjęcia danej tematyki, stan badań w danym zakresie, próba postawienia problemu badawczego; sformułowania tez głównych i szczegółowych)

Zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposób formułowania not bibliograficznych

Kwestie techniczne dotyczące pisania pracy magisterskiej

Wybór problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów.

Literatura:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.