Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PROPKO Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo konstytucyjne 0700-PS5-2PKO

Założenia (opisowo):

Prezentacja podstawowych problemów z zakresu prawa konstytucyjnego oraz współczesnych systemów politycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym obejmujące cały program nauczania z zakresu prawa konstytucyjnego (polskiego i porównawczego), w tym także prezentację praktyki ustrojowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina społeczna - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII.

Wymagania wstępne - Prawo konstytucyjne 0700-PS5-2PKO.

Liczba godzi zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 26 godz. proseminarium.

Metody dydaktyczne - proseminarium, wygłaszanie referatów przez seminarzystów, dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godz., przygotowanie do zajęć 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2014.

2. S. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Białystok 2012.

3. L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.Komentarz. T. I-V, Warszawa 1999-2007.

4. Opracowania publikowane przez Wydawnictwo Sejmowe w ramach serii "Systemy konstytucyjne państw świata".

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna i rozumie terminologię właściwą dla polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego, K_W08,

- zna metody i narzędzia pozyskiwania danych oraz metody badawcze stosowane w nauce prawa konstytucyjnego oraz współczesnych systemów ustrojowych. K_W12,

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej, rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami, K_W13,

Umiejętności:

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w sferze prawa konstytucyjnego oraz poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje prawno-ustrojowe, K_U04,

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych, K_U06,

- potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych, K_U07,

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych z zakresu problematyki prawno-ustrojowej, K_U09,

Kompetencje społeczne:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Proseminarium: zaliczenie na ocenę. Podstawą zaliczenia proseminarium jest wygłoszenie referatu podczas zajęć, aktywny udział w dyskusjach nad wygłoszonymi referatami oraz frekwencja (dopuszczalna jest jedna nieobecność).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Bożyk
Prowadzący grup: Stanisław Bożyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.