Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Postępowanie karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PROPOK Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Postępowanie karne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami polskiego procesu karnego, zarówno jego statyki, jak i dynamik; przygotowanie studentów do dokonywania samodzielnej interpretacji przepisów prawa karnego procesowego, analizy stanowiska doktryny i poglądów orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.

Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych na gruncie przepisów prawa i roli zasad prawa karnego procesowego. W trakcie przedmiotu zakłada się kształtowanie zapoznanie studentów z prawidłowym formułowaniem przedmiotu badań, wyboru tematu, określenia tez i hipotez, a także sposobu prezentacji wyników. Ponadto, zajęcia proseminaryjne obejmą organizację procesu badawczego, zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz techniki pisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 26 godzin seminaryjnych.

Metody dydaktyczne - zajęcia seminaryjne, konsultacje, przygotowanie referatów oraz dyskusja.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z

zajęciami 24 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co

odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt

ECTS.

Literatura:

Literatura:

1. Wierzbicki B., Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001.

2. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

3. Zenderowski R., Praca magisterska: jak pisać i obronić, wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

4. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001.

5. Wojcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich) Warszawa, SGH, 2000.

6. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych. Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_W12

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami - K_W13

Umiejętności, absolwent:

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U04,

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,z zachowaniem norm etycznych - K_U06

- osiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł - K_U07

posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09.

Kompetencje społeczne, absolwent:

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie realizacji wyznaczonych zadań, obserwacji podczas zajęć, aktywnego udziału w pracach proseminarium; konsultacje.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza, Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Cezary Kulesza, Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami polskiego procesu karnego, zarówno jego statyki, jak i dynamik; przygotowanie studentów do dokonywania samodzielnej interpretacji przepisów prawa karnego procesowego, analizy stanowiska doktryny i poglądów orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.

Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych na gruncie przepisów prawa i roli zasad prawa karnego procesowego. W trakcie przedmiotu zakłada się kształtowanie zapoznanie studentów z prawidłowym formułowaniem przedmiotu badań, wyboru tematu, określenia tez i hipotez, a także sposobu prezentacji wyników. Ponadto, zajęcia proseminaryjne obejmą organizację procesu badawczego, zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz techniki pisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 26 godzin seminaryjnych.

Metody dydaktyczne - zajęcia seminaryjne, konsultacje, przygotowanie referatów oraz dyskusja.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z

zajęciami 24 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co

odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt

ECTS.

Literatura:

Literatura:

1. Wierzbicki B., Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001.

2. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

3. Zenderowski R., Praca magisterska: jak pisać i obronić, wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

4. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001.

5. Wojcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich) Warszawa, SGH, 2000.

6. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych. Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.