Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Dostęp do informacji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PSPKF Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Dostęp do informacji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przedmiot wykładu stanowi problematyka udostępniania i odmowy udostępniania informacji publicznej w powiązaniu z prawem do uzyskania informacji o środowisku. Opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym informacji publicznej oraz zasad jej udostępniania

Skrócony opis:

Przedmiot wykładu stanowi problematyka udostępniania i odmowy udostępniania informacji publicznej w powiązaniu z prawem do uzyskania informacji o środowisku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne Rok studiów: IV (semestr I)

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do nauk prawnych oraz prawa administracyjnego (w tym podstawowych instytucji prawnych z tej dziedziny). Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.

Metody dydaktyczne: konwersatorium. Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w konwersatorium 10 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz. (w tym 5 godz. e-learningu), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25,5 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (w tym 5 godz.. e-learning), co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Problematyka wykładu została podzielona na następujące moduły:

MODUŁ I. Przedstawienie programu i celu wykładów oraz podstawowych zagadnień z zakresu dostępu do informacji publicznej

MODUŁ II. (e-learning – 2 godz.) Kazusy (pytania testowe) z zakresu Udip

Proponowane aktywności: rozwiązywanie zadań testowych – 1 pkt

MODUŁ III. Wyłączenia w dostępie do informacji i postępowanie w sprawie dostępu do informacji

MODUŁ IV. (e-learning - 1 godz.) Kazusy (pytania testowe) z wyłączenia od Udip i postępowania w zakresie odmowy udostępniania informacji - 1 pkt

MODUŁ V. Przedmiot i zakres innych regulacji prawnych w zakresie dostępu do informacji (informacja środowiskowa)

MODUŁ VI. (e-learning - 2 godz.) Kazusy (zagadnienia praktyczne) z zakresu dostępu do informacji w regulacjach szczegółowych - inf. środowiskowa

Proponowane aktywności: rozwiązywanie zadań testowych – 2 pkt

MODUŁ VI. Konstytucyjne uwarunkowania dostępu do informacji

Literatura:

P. Sitniewski, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz Warszawa 2011

P. Sitniewski , Ustawa o dostępie do informacji publicznej, pytania i odppowiedzi. Warszawa 2016

M. Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002

T. Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, Marek Wierzbowski, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, CH BECK 2017

Efekty uczenia się:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa administracyjnego w części dotyczącej dostępu do informacji oraz procedur sądowych i administracyjnych z tym związanych - weryfikacja test pisemny i zadania w ramach e-learningu

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla problematyki informacji publicznej - weryfikacja test pisemny i zadania w ramach e-learningu

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej przepisów dotyczących udostępniania informacji publicznej - weryfikacja test pisemny i zadania w ramach e-learningu

K_U05 - prawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa - głównie administracyjnego i konstytucyjnego - do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu informacji publicznej; posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu dostępu do informacji publicznej weryfikacja test pisemny i zadania w ramach e-learningu

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny weryfikacja test pisemny i zadania w ramach e-learningu

Metody i kryteria oceniania:

test pisemny i zadania w ramach e-learningu. Należy uzyskać określoną ilość punktów (ustalone to zostanie na wykładzie)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kościuk
Prowadzący grup: Dominik Kościuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wykładu stanowi problematyka udostępniania i odmowy udostępniania informacji publicznej w powiązaniu z prawem do uzyskania informacji o środowisku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne Rok studiów: IV (semestr I)

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do nauk prawnych oraz prawa administracyjnego (w tym podstawowych instytucji prawnych z tej dziedziny). Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.

Metody dydaktyczne: konwersatorium. Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w konwersatorium 10 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz. (w tym 5 godz. e-learningu), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25,5 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (w tym 5 godz.. e-learning), co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Problematyka wykładu została podzielona na następujące moduły:

MODUŁ I. Przedstawienie programu i celu wykładów oraz podstawowych zagadnień z zakresu dostępu do informacji publicznej

MODUŁ II. (e-learning – 2 godz.) Kazusy (pytania testowe) z zakresu Udip

Proponowane aktywności: rozwiązywanie zadań testowych – 1 pkt

MODUŁ III. Wyłączenia w dostępie do informacji i postępowanie w sprawie dostępu do informacji

MODUŁ IV. (e-learning - 1 godz.) Kazusy (pytania testowe) z wyłączenia od Udip i postępowania w zakresie odmowy udostępniania informacji - 1 pkt

MODUŁ V. Przedmiot i zakres innych regulacji prawnych w zakresie dostępu do informacji (informacja środowiskowa)

MODUŁ VI. (e-learning - 2 godz.) Kazusy (zagadnienia praktyczne) z zakresu dostępu do informacji w regulacjach szczegółowych - inf. środowiskowa

Proponowane aktywności: rozwiązywanie zadań testowych – 2 pkt

MODUŁ VI. Konstytucyjne uwarunkowania dostępu do informacji

Literatura:

P. Sitniewski, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz Warszawa 2011

P. Sitniewski , Ustawa o dostępie do informacji publicznej, pytania i odppowiedzi. Warszawa 2016

M. Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002

J. Ciechanowicz-Mclean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska, Komentarz, Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.