Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo europejskie - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4SEMXPEU Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo europejskie - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem głównym jest przekazanie studentowi wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi umożliwiających przygotowanie pracy magisterskiej spełniającej stosowne wymogi

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium zmierza zasadniczo do przygotowania przez studenta pracy magisterskiej odpowiadającej stosownym wymogom w tym zakresie oraz do przygotowania studenta do obrony pracy magisterskiej. W tym zakresie studentowi przekazana jest wiedza oraz umiejętności określone właściwymi efektami kształcenia

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - seminarium magisterskie

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - rok IV/semestr VIII

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych - 28 godz. seminarium

metody dydaktyczne - właściwe dla seminarium, konsultacje

punkty ECTS - 5

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium - 28 godz.

- udział w konsultacjach - 34,5 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 62,5 godz. (przygotowanie do zajęć, samodzielna praca nad doborem tematu i przygotowaniem planu pracy magisterskiej)

razem: 125 godz., co odpowiada 5 p. ECTS

wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 godz. (seminarium, konsultacje), co odpowiada 2,5 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Źródła: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Literatura:

J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011;

A. Doliwa-Klepacka, Z.M. Doliwa-Klepacki, Struktura organizacyjna(instytucjonalna) Unii Europejskiej, Białystok 2009;

M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

J. Barcz (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2011;

M. Zdanowicz (red.), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007,

A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, Prawo materialne Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (K_W08),

- student zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych (K_W12),

- student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami (K_W13)

Umiejętności

- student rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych (K_U04),

- student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych (K_U06)

- student potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody

badawcze stosowane w naukach prawnych (K_U07)

- student posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie (K_U09)

Kompetencje społeczne:

- student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

weryfikacja - konstrukcja efektów kształcenia wymaga ciągłej i kumulatywnej oceny aktywności studenta i jako taka obejmuje (dla każdego z efektów)

- bieżącą analizę postępów studenta w zakresie opracowania kluczowych zagadnień pracy magisterskiej

- zdolności pozyskiwania źródeł informacji

- analizę postępów w przygotowaniu finalnego planu pracy

- ocenę gotowości studenta do udziału w dyskusji na tematy dotyczące pracy magisterskiej oraz problematyki seminarium

Metody i kryteria oceniania:

- bieżąca kontrola poczynań studenta w zakresie analizy zagadnień objętych pracą magisterską, doboru źródeł oraz zaawansowania przygotowań planu (i samej) pracy magisterskiej

- ocena przygotowania studenta do publicznej prezentacji własnych dokonań oraz umiejętności uczestnictwa w dyskusji na wybrane tematy związane z tematyką seminarium oraz ocena wykorzystania tego rodzaju aktywności do doskonalenia pracy magisterskiej

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest przygotowanie ostatecznej wersji planu pracy magisterskiej spełniającej stosowne wymogi

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysława Zdanowicz
Prowadzący grup: Mieczysława Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.