Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo handlowe - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4SEMXPHA Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo handlowe - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów wyboru problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VIII.

Wymagania wstępne - proseminarium.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 28 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne - seminarium, konsultacje, wykład, prezentacje multimedialne, analiza orzecznictwa sądowego, prezentacja poglądów.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 28 godz., przygotowanie do zajęć 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009

2. L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008

3. J.W. Wołpiuk, Jak napisać pracę dyplomową? Prawo publiczne. Przewodnik metodyczny pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), Warszawa 2007,

4. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006

5. R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004,

6. S. Urban, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2003

7. B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

8. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001.

Efekty uczenia się:

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa,

K_W12 zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

K_W13 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami,

K_U04 rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych,,

K_U07 potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

K_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie,

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Konsultacje, referaty, dyskusja, analiza aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie tematyki prac magisterskich przygotowywanych przez seminarzystów, praca w grupach.

Zakres ocen: od 2 do 5. Kryteria: przygotowanie do oceny pierwszego rozdziału pracy magisterskiej ocenianego w szczególności pod kątem poprawności języka prawniczego, logiczności prowadzenia wywodu, poprawności formalnej tekstu, struktury i układu pracy, zgodności treści z tytułem pracy. Dodatkowo, aktywność na zajęciach w postaci prezentacji wybranego zagadnienia tematycznego może podnieść ocenę końcową o połowę stopnia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Prowadzący grup: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.