Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo i polityka - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4SEMXPIP Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo i polityka - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Założeniem seminarium jest pomoc studentowi w przygotowaniu pracy magisterskiej oraz złożenia odpowiednich egzaminów w tym zakresie. Celem głównym jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy w dziedzinie metodologii pisania prac magisterskich, sporządzania planu pracy oraz efektywnego poszukiwania materiałów wraz z weryfikacją właściwych działań studenta.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Nabycie wiedzy związanej z regulacjami prawnymi dotyczącymi szeroko rozumianej relacji pomiędzy prawem i polityką. Metoda weryfikacji efektów kształcenia: krytyczna analiza przykładowych prac magisterskich, dodatkowo opracowanie referatu.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VIII.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 28 godzin proseminarium.

Metody dydaktyczne – dyskusja, konsultacje indywidualne i zbiorowe, praca w grupach.

Punkty ECTS: 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 28 godz., przygotowanie do zajęć 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

Z. Szkutnik, Metodyka pisania prac dyplomowych, Poznań 2005.

P. Lech, Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej, Sopot 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa K_W08,

zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_W12,

zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami K_W13,

Umiejętności:

Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_U04,

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych K_U06,

Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_U07,

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie K_U09,

Kompetencje społeczne:

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Regularne przedstawianie (w tym w formie elektronicznej) postępów nad pracą magisterską, złożenie w wymaganym terminie pracy magisterskiej (koncepcja) oraz obecność na zajęciach (w tym zdalnych).

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kużelewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kużelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Nabycie wiedzy związanej z regulacjami prawnymi dotyczącymi szeroko rozumianej relacji pomiędzy prawem i polityką. Metoda weryfikacji efektów kształcenia: krytyczna analiza przykładowych prac magisterskich, dodatkowo opracowanie referatu.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VIII.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 28 godzin proseminarium.

Metody dydaktyczne – dyskusja, konsultacje indywidualne i zbiorowe, praca w grupach.

Punkty ECTS: 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 28 godz., przygotowanie do zajęć 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

Z. Szkutnik, Metodyka pisania prac dyplomowych, Poznań 2005.

P. Lech, Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej, Sopot 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.