Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo karne - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4SEMXPKA Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo karne - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów wyboru problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VIII

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 28 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 28 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, WoltesKluwer, Warszawa 2019.

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

E. Babie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004,

J. Szumski, Wstęp do badań i technik badań społecznych, Kraków 1999,

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich). Warszawa 2002

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

B. Wierzbicki (red.) Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Majchrzak, T. Mendel, Metoda pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999

Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja lub formie zdalnej,

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_W12; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja lub formie zdalnej,

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami - K_W13; sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentu pracy magisterskiej,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U04; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja lub formie zdalnej, analiza literatury przedmiotu i orzecznictwa w ramach pisanej pracy,

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja lub formie zdalnej, analiza literatury przedmiotu i orzecznictwa w ramach pisanej pracy,

- potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U07; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja lub formie zdalnej, analiza literatury przedmiotu i orzecznictwa w ramach pisanej pracy,

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09; sposób weryfikacji: przedstawienie przygotowanego finalnego planu i fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja lub formie zdalnej, analiza literatury przedmiotu i orzecznictwa w ramach pisanej pracy,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja lub formie zdalnej, analiza literatury przedmiotu i orzecznictwa w ramach pisanej pracy,

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia seminarium konieczne jest przygotowanie finalnego planu pracy magisterskiej wraz z podstawową literaturą przedmiotu, a także fragmentu pracy magisterskiej na wybrany temat napisanego zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi pisania prac dyplomowych w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii i jego przedstawienie, opcjonalnie z prezentacją.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria i specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Pełny opis:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Literatura:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.